Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře obchodního práva

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře obchodního práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře obchodního práva

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.)

jmenování docentem/docentkou nebo profesorem/profesorkou v oboru obchodního práva výhodou

 • nejméně 7 let praxe v oboru obchodního práva
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru obchodního práva
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit
 • publikační činnost s vyznačením 5 nejvýznamnějších publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou

Předpokládaný nástup: říjen 2024

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech (pouze v případě, že vzdělání nebo hodnosti nebyly získány na Univerzitě Karlově)
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • koncepci pedagogické činnosti zajišťované Katedrou obchodního práva (povinné, povinně volitelné a volitelné předměty) v rámci uskutečňovaných studijních programů, zejména magisterského studijního programu Právo a právní věda
 • koncepci vedení a rozvoje Katedry obchodního práva s důrazem na personální rozvoj, vědeckou činnost a zahraniční spolupráci · vyjádření ke způsobu naplňování cílů ve Strategickém záměru PF UK na roky 2021-2025

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 30. dubna 2024 personálnímu oddělení na e-mail personalni@prf.cuni.cz.

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 


 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an OPEN HIRING PROCEDURE

regarding one position as an academic – Head of the Department of Business Law

Requirements:

 • Completed university master´s degree in law; scholarly degree (CSc., Dr., Ph.D.);
 • Granted associate professorship or full professorship in business law is an advantage;
 • At least 7 years of practice in the area of business law
 • Teaching and research activities in business law;
 • Proficiency in one international language, proficiency in second international language is an advantage;
 • Non-existence of a work-load at another university exceeding 8 hours a week; alternatively, the termination of such work-load in the case of success in the hiring procedure;
 • The list of publications where 5 most significant scholarly publications will be highlighted including information on citation index; substantiated citation index and publications in international journals with impact factor is an advantage;
 • Active participation in Czech or international conferences;
 • Experience in drafting grant projects, obtaining grant project funding and investigating such projects is an advantage;
 • Membership in Czech and international organisations significant in the given field is an advantage.

Expected commencement of employment: October 2024

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter or a motivation letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving their completed university education and granted scholarly degrees (to be submitted only if the education was completed at a university other than Charles University and scholarly degrees were granted by a university other than Charles University);
 • An outline of their teaching experience and scholarly research;
 • A project of teaching subjects for which the Department of Business Law has been responsible (obligatory, elective and optional subjects) within the implemented study programmes, focusing on the master´s programme in Law and Jurisprudence (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021);
 • A design of the management and development of the Department of Business Law with a special focus on human resources development, research activities and international cooperation;
 • Response to the mode of fulfilment of objectives stated in the Strategic Plan of the Law Faculty for 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2021-07/Strategicky_zamer_2021-2025.pdf).

Applications along with all attachments are to be delivered by 30 April 2024 to the Personnel Department to email personalni@prf.cuni.cz.

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.