New Technologies in International Law – první konference za podpory ESIL na PF UK

foto

New Technologies in International Law – první konference za podpory ESIL na PF UK

Katedra mezinárodního práva PF UK ve spolupráci s Evropskou společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) ve dnech 23. – 24. listopadu 2023 na půdě fakulty pořádala mezinárodní konferenci s názvem New Technologies in International Law.

Konference se zaměřila na výzvy, které přináší moderní technologie a umělá inteligence pro mezinárodní právo. Byly diskutovány dopady nových technologií na oblast humanitárního práva, lidských práv, práva životního prostředí, mezinárodního trestního práva, kosmického práva a mnoho dalších. Jednotlivé příspěvky se dotýkaly problematiky fake news, využití a regulace technologií v udržitelném zemědělství.

Kromě českých studentů a doktorandů, se konference zúčastnili panelisti z Polska, Slovenska, Německa, Belgie, Irska, Itálie, Velké Británie a Egypta. Diskuse nabízela mnoho podnětných pohledů na diskutovanou problematiku a byla značným přínosem pro všechny, kdo se konference zúčastnili. Hlavním řečníkem konference byla Dr. Inga Martinkute z Univerzity ve Vilniusu, členka výboru ESIL, která ve své úvodní řeči mluvila mimo jiné o nezbytnosti se zamyslet nad tím, zda by se mezinárodní společenství nemělo podělit o nové technologie i s chudými zeměmi, a zda by právo na internet nemělo být považováno za lidské právo. Téma nových technologií je taktéž hlavním zaměřením výroční konference Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL), která se bude konat 5. - 6. září 2024 v litevském Vilniusu, kam Dr. Matinkute všechny pozvala.

Organizátoři konference, v čele s Dr. Allou Tymofeyovou a Adamem Crhákem, by chtěli poděkovat děkanovi fakulty a prof. Tomáškovi za finanční podporu konference z programu Cooperatio.

Velké poděkování patří oddělení IT za práce na webu konference a oddělení komunikace za veškerou podporu. Děkujeme taktéž paní Kyselové za kvalitní zajištění coffeebreaku během konference.