Povinné předpisy ke studiu Občanské právo a Obchodní právo za zvýhodněnou cenu!

Povinné předpisy ke studiu Občanské právo a Obchodní právo za zvýhodněnou cenu!

Povinné předpisy ke studiu z oblasti občanského a obchodního práva 
Nakladatelství: Leges  

Komplet obou sbírek za zvýhodněnou cenu najdete ZDE


 

 

Povinné předpisy ke studiu: obchodní právo
předepsané katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Publikace obsahuje následující předpisy předepsané a sestavené katedrou obchodního práva Právnické fakulty UK:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
 • a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
  a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový

 

Povinné předpisy ke studiu: občanské právo
předepsané katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Publikace obsahuje následující předpisy předepsané a sestavené katedrou občanského práva Právnické fakulty UK:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
  o právech souvisejících s právem autorským
  a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
  a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 • Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
  a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
  likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
  a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických
  a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích