Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení pro ak.rok 2021/2022

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení pro ak.rok 2021/2022

minimální bodová hranice

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na doporučení přijímací

komise dne 28.06.2021

o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:

 

  1. Přijímacího řízení se letos účastní 2504 uchazečů, z toho 14 podle části D Podmínek. Národní srovnávací zkoušky absolvovalo 2381 uchazečů.
  2. Podle sestaveného pořadí má 650. uchazeč 176,8 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
  3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku byla přiznána pouze za úředně ověřené dokumenty doručené na studijní oddělení do termínu 25. 06. 2021 Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formulář žádosti o bonifikaci je zpřístupněn na adrese www.prf.cuni.cz v aktualitách týkajících se přijímacího řízení do magisterského studijního programu.
  4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude přijatým uchazečům předáno při zápisu do studia. Pokud se uchazeč zápisu v řádném termínu nezúčastní, bude mu zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce uvedl jako doručovací. Předání a zaslání rozhodnutí o přijetí je však podmíněno tím, že jste nám dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení jako doklad o řádném ukončení středoškolského studia nebo maturitní vysvědčení dodáte nejpozději v den zápisu do studia.  
  5. Rozhodnutí o nepřijetí je všem neúspěšným uchazečům zasláno poštou do vlastních rukou na adresu, kterou v přihlášce označili jako doručovací.
  6. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz  jsou zveřejněny v profilu každého uchazeče počet dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Jakmile uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí, může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách podat odvolání proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmínek a žádost o přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Pro podání žádosti o bonifikaci a pro odvolání jsou v aktualitách přijímacího řízení PF UK ke stažení příslušné formuláře. Pro podání odvolání je v záložce uchazeč uvedeno, jak postupovat při podání odvolání. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 176,8 bodu.
  7. Informace o zápisu přijatých uchazečů bude zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení na webu fakulty www.prf.cuni.cz  a přijatým uchazečům bude zaslána emailem.

          V Praze 28.06.2021                                               

  prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc. 

                                                                                                        děkan PF UK

Formulář žádosti o přiznání bonifikace ke stažení

Formulář odvolání ke stažení