Vědecká rada UK udělila pamětní medaile prof. Marii Karfíkové a dr. Josefu Stašovi

obr

Vědecká rada UK udělila pamětní medaile prof. Marii Karfíkové a dr. Josefu Stašovi

Vědecká rada Univerzity Karlovy i na jaře navázala na dlouholetou tradicii oceňování výjimečných osobností, jež se zasloužily o věhlas své alma mater a spolupracujících fakult. A tak dne 25. dubna 2024 z rukou prorektora pro akademické kvalifikace Jana Kuklíka, u příležitosti významných životních jubileí, převzali pamětní medaile prof. Marie Karfíková a dr. Josef Staša. 

Zlatou medaili UK obdržela prof. Marie Karfíková za významné celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Profesorka Karfíková je přední odbornicí v oboru finančního, daňového a pojišťovacího práva. Celý svůj profesní život spojila s Právnickou fakultou UK, kde působila jako odborná asistentka, docentka a profesorka. Je první jmenovanou profesorkou v oboru finančního práva a finanční vědy!

Do roku 2022 zastávala funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy a výrazně se zasloužila o její personální rozvoj. Byla též členkou Legislativní rady vlády ČR a podílela se na připomínkování řady významných legislativních materiálů zejména z oblasti finančního práva. V současnosti je členkou mimo jiného vědecké rady PF UK, vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, rady Národního technického muzea v Praze, rozkladové komise České národní banky a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, a tak nadále naplňuje třetí roli fakulty a univerzity. Uznávaná právnička svou činností významně přispěla v rozvoji oboru finanční právo a finanční vědy, a to jak v oblasti pedagogické, tak vědecké.

„Univerzitního ocenění si velice vážím, protože po více než čtyřiceti osmi letech pedagogické činnosti na Právech mám dnes čest předstoupit před vás. Oblasti finančního práva a finanční vědy většinou vládli muži, jsem proto hrdá, že jsem byla v oboru první ženou-profesorkou. Děkuji všem, kdo se na mém profesním růstu podíleli. Zvláště pak děkuji panu děkanovi, profesoru Radimu Boháčovi, který za mě vedení katedry převzal. Věřím, obor se bude i nadále rozvíjet,“ zaznělo též z úst zlatou medailí oceněné profesorky Marie Karfíkové.

Historickou medaili UK obdržel dr. Josef Staša za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy a celoživotní práci v jejím Akademickém senátu.

Doktor Staša se dlouhodobě zaměřuje zejména na otázky školského a stavebního práva, v uplynulých desetiletích se v nich vyprofiloval jako jeden z nejuznávanějších odborníků u nás. Na Právnické fakultě UK působí od roku 1980, je náročným a zároveň oblíbeným vyučujícím správního práva. Nepřehlédnutelné je jeho působení v orgánech akademické samosprávy – jak ve fakultním, tak i v univerzitním senátu. Působí též v řadě poradních orgánů exekutivy, zejména v Legislativní radě vlády ČR a v řadě rozkladových komisí. Je nositelem záruky nejvyšší míry odbornosti.

Vedle profesionality je třeba vyzdvihnourt i jeho lidskost a spolehlivost, je vzdělaným odborníkem s nesmírně širokým rozhledem. Ovšem mezi kolegy a přáteli je brán též za gurmána, gurmeta či cestovatele. V neposlední řadě je i spolehlivým navigátorem; nejen při nacházení řešení problémů na zasedáních AS UK, ale i poznávaní světa kolem.

„Setkání s panem doktorem Stašou byla pro mě vždy nazapomenutelná. Jsem osobně velice rád, že mu právě dnes mohu předat ocenění vyjadřující poděkování za jeho práci pro univerzitu, zejména pak za myšlenky akademické samosprávy, které vykonal. Dovolím si využít slova profesora Jakuba Handrlici, který doktora Stašu označil za skutečného nestora oboru správního práva u nás. Mám ještě jeden osobní důvod ke spokojenosti: S panem doktorem jsem spolupracoval, když jsem byl děkanem. Jeho pravidlem bylo, že k problémům je třeba přistupovat nejenom právně čistě, ale i se zdravým rozumem, za což mu nepřestanu být vděčen,“ poznamenal pamětní medaili předávající prof. Jan Kuklík.

„Moc děkuji za ocenění, nesmírně si jej vážím. Vždy tvrdím, že perspektivními obory právní vědy jsou právní patologie a právní archeologie. To proto, že je třeba popsat všechny bolesti, které obsahují, a v právním řádu je občas třeba i něco vykopat. Ano, mám tendenci vážné věci občas trochu zlehčovat, tím ovšem nechci říci, že je beru na lehkou váhu,“ zamyslel se a přísedící v Modré posluchárně pobavil oceněný doktor Josef Staša a dodal: „Univerzitě přeji, ať ve zdraví přežije ne nejpříznivější období, ve kterém se spolu s ostatními vysokými školami dnes nachází.“

Oběma oceněným osobnostem moc gratulujeme a děkujeme za jejich práci pro naši fakultu!


Článek je převzatý ze stránek Forum UK

Text: Marcela Uhlíková

Foto: Hynek Glos