Výsledky jubilejního 25. ročníku Ceny Josefa Vavrouška

Výsledky jubilejního 25. ročníku Ceny Josefa Vavrouška

Výsledky jubilejního 25. ročníku Ceny Josefa Vavrouška

V polovině září letošního roku byla již po pětadvacáté udělována Cena Josefa Vavrouška za mimořádné kvalifikační práce studentů českých a slovenských vysokých škol dotýkajících se problematiky vztahu člověka a přírody, udržitelného rozvoje či ochrany životního prostředí, a dosáhla tak čtvrtstoletí své existence. Studenti Právnické fakulta UK si odnesli čtyři přední umístění a dvě čestná uznání.

Výbor v jubilejním 25. ročníku vyhodnotil pětadvacet přihlášených kvalifikačních prací, které se tradičně utkaly ve třech soutěžních kategoriích. Bakalářskou kategorii opanovala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, jejíž studenti obsadili jak první a druhé, tak také dělené třetí místo. V soutěžní kategorii magisterských prací byl jubilejní ročník výjimečný pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jejíž studenti obsadili všechna tři soutěžní místa. Nadto byla v magisterské kategorii dále udělena ještě dvě čestná uznání, z nichž jedno putovalo taktéž do rukou studentky pražských práv. Nicméně ani kategorie dizertačních prací nezůstala prosta studentů katedry práva životního prostředí, jež obdrželi jedno první místo a dále jedno čestné uznání. Mezi oceněné texty studentů pražské právnické fakulty patřily tyto práce:

První místo si odnesl Mgr. Jakub Kanický za diplomovou práci s názvem Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie. Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

Druhým místem byla oceněna diplomová práce Mgr. Piera Orlandina nesoucí název Právní princip trvale udržitelného rozvoje jako odpověď na změnu klimatu. Vedoucím a konzultantem byl doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Třetím místem výbor ocenil Mgr. Daniela Macha za jeho diplomovou práci s názvem Prvky ochrany životního prostředí v rámci procesu povolování těžby vyhrazených nerostů. Vedoucím a konzultantem byl JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

Jedno ze dvou čestných uznání poté putovalo za Mgr. Adrianou Šefčíkovou a její diplomovou prací s názvem Climate Litigation and Human Rights. Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

První místo v kategorii dizertačních prací si odnesla Mgr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M. za svou práci Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu. Vedoucím a konzultantem byl doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Jedno ze dvou čestných uznání v kategorii dizertačních prací putovalo za JUDr. Sabinou Falteiskovou, Ph.D. za její práci s názvem Nakládání s půdou v českém a izraelském právu. Vedoucím a konzultantem byl prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Všechny oceněné práce studentů byly úspěšně obhájeny na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Výbor pro udílení cen Josefa Vavrouška v závěru ocenil vysokou kvalitu většiny zaslaných prací, ať již z kategorie bakalářských, diplomových či dizertačních. Dále se výbor vyslovil za další propagaci Ceny Josefa Vavrouška ve sdělovacích prostředích, jakož i odborných periodikách tak, aby se odkaz Josefa Vavrouška a hodnoty, které zastával dostaly k co nejvíce potenciálním recipientům.

Slavnostní předávání diplomů oceněným se tento rok vzhledem k epidemiologické situaci nekonalo, a tak nezbývá než věřit, že další čtvrtstoletí, do kterého toto významné studentské ocenění příští rok vchází, již bude opět probíhat za standardních podmínek.

 

Medailonek Josefa Vavrouška

Docent Josef Vavroušek (1944-1995) byl významnou osobností na poli československé a později české ekologické scény druhé poloviny 20. století. V roce 1989 se podílel na vzniku Občanského fóra a v červnu 1990 se stal ministrem vlády Československa a předsedou Federálního výboru pro životní prostředí. V roce 1991 byl spolu s prezidentem Václavem Havlem spoluorganizátorem historicky první konference o životním prostředí v Evropě, která se konala na zámku v Dobříši. V roce 1992 pomáhal založit neziskovou Společnost pro trvale udržitelný život. Až do svého tragického skonu ve slovenské části Západních Tater působil jako docent na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na jeho památku se každoročně uděluje studentům českých a slovenských vysokých škol výše zmiňované ocenění za vynikající závěrečné práce z oblasti životního prostředí.

Foto

Docent Josef Vavroušek

 

 

Mgr. Piero Orlandin
interní doktorand KPŽP PFUK