Oddělení strategického rozvoje

Agenda oddělení strategického rozvoje

a) v oblasti zajištění investičního a neinvestičního rozvoje

  • shromažďuje požadavky na investiční akce, v úzké spolupráci s tajemníkem administruje a realizuje investiční akce,
  • shromažďuje podněty pro budoucí projekty a spravuje zásobník projektů,
  • v součinnosti s oddělením komunikace vyhledává zdroje financování pro strategické a institucionální projekty zaměřené na rozvoj,
  • koordinuje rozšiřování informací o relevantních projektových výzvách,
  • připravuje projektové žádosti a administruje projekty zejména v oblasti strategických a institucionálních projektů zaměřených na rozvoj,
  • při realizaci investičních i neinvestičních akcí a projektů jedná v součinnosti s ostatními odděleními děkanátu a relevantními odbory rektorátu.

b) v oblasti přípravy a realizace strategie fakulty

  • koordinuje přípravu a schvalování strategického záměru fakulty,
  • koordinuje realizaci strategického záměru fakulty,
  • připravuje roční plán realizace a podklady pro kontrolu jeho plnění,
  • koordinuje oblast udržitelného rozvoje fakulty, podpory a pomoci studentům a pracovníkům fakulty.