Strategie fakulty

Strategie fakulty

Strategie fakulty představuje ucelený rámec a konkrétní směr fakultního rozvoje. Pomáhá stanovovat konkrétní měřitelné cíle a vyhodnocovat jejich plnění.

Strategii fakulty vytváří a vyhodnocuje vedení fakulty na základě projednávání v Komisi pro strategii a po schválení stěžejních výstupů Akademickým senátem PF UK. Na přípravě podkladů k tvorbě a naplňování fakultní strategie se podílí oddělení strategického rozvoje.

Aktuální dlouhodobá strategie Právnické fakulty Univerzity Karlovy je rozpracovaná ve Strategickém záměru na období 2021–2025, který byl projednán Vědeckou radou 3. června 2021 a následně schválen Akademickým senátem PF UK 24. června 2021.

Mantinely současné fakultní strategie tvoří Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021–2025; na oba tyto dokumenty náš strategický záměr navazuje.

Strategický záměr PF UK vychází také z výsledků procesu akreditace a tvorby studijních programů, výstupů komisí řešících otázky studia, z anket jak vyučujících, tak studentů, z diskuzí „Jakou chceme fakultu“ a z vyhodnocení předchozího dlouhodobého záměru fakulty.

Spolupráce s akademickou obcí a zaměstnanci fakulty

Strategický záměr PF UK na období 2021–2025 se opírá také o podněty z řad členů akademické obce a zaměstnanců fakulty. Ty byly sbírány v roce 2021 v průběhu tvorby tohoto záměru.

Všechny sebrané podněty a způsob jejich vypořádání zveřejňujeme v samostatném dokumentu.

Dokumenty
Název souboru Přípona Vytvořeno
Strategický záměr 2021–2025 (55.79 MB) pdf 1. 7. 2021
Podněty ke strategickému záměru s uvedením způsobu jejich vypořádání (680.16 KB) pdf 18. 1. 2022
Název souboru Přípona Vytvořeno
Plán realizace - RP SZ 2023 (662.09 KB) pdf 12. 3. 2023