Didaktická podpora pro učitele a doktorandy

Didaktická podpora pro učitele a doktorandy

Katedra právních dovedností nabízí na fakultě didaktickou podporu všem vyučujícím. Jako vyučující s námi můžete zkonzultovat svůj plán hodiny, prodiskutovat nastavení celého kurzu, probrat vybrané didaktické téma nebo nás pozvat k sobě do hodiny (nebudeme do ní nijak zasahovat, jen ji tiše z poslední lavice pozorovat, abychom pak byli připraveni se s vámi o vaší hodině bavit – o čem konkrétně, to již záleží na vás). Setkání může proběhnout i on-line a může jít i jen o deset dvacet minut – podle toho, co budete potřebovat. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Nabídka seminářů věnovaných didaktickým tématům

Nabídka seminářů věnovaných didaktickým tématům, které jsme na Katedře právních dovedností připravili na jaro roku 2023. Řada témat vznikla na základě podnětů od konkrétních učitelů, doufáme tedy, že budete s nabídkou spokojeni. Semináře jsou určené pro učitele a doktorandy fakulty a je vyžadováno předchozí přihlášení přes vzdělávací portál univerzity (odkaz umístěn vždy v názvu semináře).

 

Pondělí 13. 3. 2023 

10.00–12.00 – Jak poskytovat studentům smysluplnou zpětnou vazbu během semestru? Jak využívat zpětnou vazbu pro rozvoj studentů? Jak jim poskytnout zpětnou vazbu po zápočtu či zkoušce? JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., a JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

12.00–13.30 – Jak vést/motivovat studenty k tomu, aby se připravovali na výuku (dělali domácí úkoly…) JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. 

15.00–17.00 – Jak na ústní zkoušení? Jak nastavit ústní zkoušení, aby dobře fungovalo? Jaké jsou dobré praxe ústního zkoušení? Jak dát studentům po zkoušce smysluplnou zpětnou vazbu? JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., a JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

 

Pondělí 27. 3. 2023  

10.00–11.30 – Jak na efektivní učení (se)? Co nám věda říká o tom, jak se studenti učí, které metody fungují a které méně? Co mohou učitelé zařadit do svých seminářů tak, aby se studentům lépe učilo, cítili se v seminářích lépe a byli více motivovaní se učit i zapojovat do hodin? Mgr. Hana Draslarová, Mgr. Zuzana Vanýsková, Mgr. Adéla Slavíková

 

Pondělí 3. 4. 2023

13.00–15.00 – Jak to všechno stihnout? Váš obor je velmi široký, jak to do krátkého semináře všechno poskládat? Jak správně nastavit vztah přednáška – seminář – učebnice – Moodle – skripta – Youtube videa – články – judikatura – atd. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. 

16.00–18.00 – Jak oživit svůj akademický projev a jak oživit studenty ve výuce? Jak přednášet, aby na mě studenti rádi chodili? Jak v seminářích rozmluvit studenty? Jak aktivizovat studenty ve výuce, aby se mnou spolupracovali? JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

 

Úterý 11. 4. 2023

11.30–13.30 – Metoda problem-based learning ve výuce práva – workshop s prof. Richardem Grimesem

Lektorem workshopu bude přední anglický odborník na inovativní metody právního vzdělávání, prof. Richard Grimes. Profesor Grimes má rozsáhlé zkušenosti s výukou práva ve Spojeném království i řadě dalších zemí, působil na řadě britských univerzit, až nakonec v roce 2010 zakotvil v severoanglickém Yorku, kde společně se svými kolegy zcela proměnil způsob výuky práva na tamní právnické fakultě. Hlavní výukovou metodou tamní právnické fakulty je tzv. problem-based learning, tj. metoda výuky založená na principu samostatné práce studentů na řešení zadaných úkolů – problémů. Třída pracuje v malých skupinách studentů (10–12) a hledá řešení zadaných úkolů. Prostřednictvím hledání řešení studenti rozšiřují své znalosti daného oboru a současně rozvíjí své schopnosti (řešit problémy, hledat a interpretovat právní prameny, spolupracovat, nacházet motivaci k učení…).  

Cílem workshopu bude tuto metodu výuky práva představit, předvést a popsat konkrétní prvky, které je možné převzít i do tradičněji laděného studijního programu a způsobu výuky, zejm. např. do fakultních seminářů. Součástí workshopu bude i prostor na diskuzi, v rámci které je možné s prof. Grimesem otevřít i další témata. Workshop i diskuze budou probíhat v anglickém jazyce.

Pokud vás pozvání na tento workshop zaujalo a počítáte, že dorazíte, dejte nám o tom prosím vědět na adresu hrachovcova@prf.cuni.cz.

 

16.00–18.00 – Jak vést diplomovou práci? 

Diplomová práce představuje poslední krok pro studenty na konci jejich studia, zároveň často první dlouhý akademický text, který mají během svého vzdělávacího procesu vytvořit. Průvodci v tomto procesu pro ně jsou akademičtí pracovnici a pracovnice v roli vedoucích a mentorů. Obsah a praxe této role se ovšem může na jednotlivých katedrách lišit, což může ovlivňovat i zkušenost studentů a jejich připravenost. Na druhé straně se můžeme také setkávat s nadměrným očekáváním a požadavky ze strany studentů, které překračují rámec náplně vedení práce. Vedle subjektivní stránky věci je třeba se vypořádávat s měnícími se předpisy zahrnujícími tvorbu závěrečných prací, vývojem standardů akademické a publikační etiky, nebo technologickým pokrokem včetně zapojení umělé inteligence do tvorby závěrečných prací. 

Zveme vás proto na seminář, kde pod vedením dr. Michala Říhy povedeme diskuzi o tom, jak dobře práce studentů vést, co se nám v praxi osvědčuje (a co spíš nikoli). Součástí setkání bude i shrnutí dosud platných pravidel upravujících vedení závěrečných prací a diskuze nad tím, do jaké míry by bylo vhodné je změnit/novelizovat. V případě zájmu bude možné prezentovat nástroje prověřující, do jaké míry student splnil náležitosti publikační etiky.

 

Úterý 16. 5. 2023

14.00–16.00 – Umělá inteligence ve vzdělávání (pro vyučující z celé UK)

Řada z nás se v posledním čase setkala s tím, že umělá inteligence (např. skrz ChatGPT) vstupuje do vzdělávání. Rádi bychom vás proto pozvali na kulatý stůl, na kterém budeme diskutovat o tom, jak umělou inteligenci ve vzdělávání smysluplně využívat. Zamyslíme se, zda může umělá inteligence nějak zefektivnit komunikaci mezi studenty a vyučujícími. Prodiskutujeme, jak může pomáhat studentům v řešení úkolů a zadání, které na fakultě dostávají. A zda je její využití podvodem či plagiátorstvím. Mgr. Viktor Hatina

 

Pondělí 22. 5. 2023

15.00–17.00 – Umělá inteligence ve vzdělávání (pouze pro vyučující PF UK)

Nově přidaný termín kulatého stolu, který bude tematicky více zaměřený na umělou inteligenci ve výuce práva a určený tedy pouze pro vyučující tohoto oboru (především na PF UK). V případě zájmu o přihlášení na tento termín napište prosím na e-mail hribalobl@prf.cuni.cz.

Didaktická podpora studentům doktorského studia

Studentům doktorského studia nabízíme následující didaktickou podporu: 

 1. Předmět Základy didaktiky práva I, v rámci kterého získají základní vhled do didaktiky práva. Naučí se plánovat své hodiny, přemýšlet o cílech svého předmětu, vyzkouší si řadu různých výukových metod a aktivit. Budou mít prostor zformulovat své otázky (např. „Jak reagovat na dotaz, na který neznám odpověď?“, „Jak se liší seminář od přednášky?“, „Jak studenty motivovat k tomu, aby dělali domácí úkoly?“).

  Na závěr kurzu každý obdrží zpětnou vazbu na svůj vlastní plán hodiny. Kurz je určen zejména pro studenty prezenční formy, v případě zájmu a volné kapacity se do něj mohou zapsat i zájemci z kombinované formy. Je vyučován blokově (typicky 3 bloky po 5 hodinách + 
  1 navazující setkání) v zimním i letním semestru. Pro bližší informace se obracejte na studijní referentku doktorského programu Adélu Šejdlovou nebo vyučujícího kurzu Michala Urbana.

 2. Navazující kurz Základy didaktiky práva II, který studentům nabízí možnost dále zlepšovat své učitelské dovednosti. Studenti v tomto kurzu docházejí na pravidelné skupinové konzultace s vyučujícím předmětu (cca 1x za měsíc/dva) a pozvou k sobě do hodiny někoho z Katedry právních dovedností. Vedle toho si podle svých vlastních potřeb a cílů a po poradě s vyučujícím kurzu sestaví plán toho, jak budou v následujícím roce pracovat na svých didaktických dovednostech.

 3. Stát se lektory dovednostního předmětu Úvod do studia práva pro studenty 1. ročníku magisterského studia. Lektoři kurzu absolvují víkendový přípravný didaktický kurz (červen), samotná výuka probíhá v různých termínech v průběhu září a října, vždy blokově v rámci tří po sobě jdoucích dní. Lektoři tak získají nejen možnost absolvovat víkendové didaktické školení, které je na výuku předmětu připraví, ale i samotnou výuku (a to vždy ve dvojici s jiným lektorem), během které obdrží další didaktickou podporu a zpětnou vazbu. Didaktické postupy, které použijí v tomto kurzu, mohou poté přenést do svých kurzů na svých katedrách.

  Přihlašování a výběr lektorů kurzu probíhá na jaře, přihlašovací formulář s dalšími podrobnostmi je rozesílán všem interním doktorandům. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte garantku předmětu Hanku Draslarovou.
   
 4. Individuální konzultaci či návštěvu v hodině. Ať už jste využili některou z výše uvedených nabídek, nebo ne, rádi se s vámi potkáme na individuální konzultaci. Můžete s námi zkonzultovat svůj plán hodiny, prodiskutovat nastavení celého kurzu, probrat vybrané didaktické téma nebo nás pozvat k sobě do hodiny (nebudeme do ní nijak zasahovat, jen ji tiše z poslední lavice pozorovat, abychom pak byli připraveni se s vámi o vaší hodině bavit – o čem konkrétně, to již záleží na vás). Setkání může proběhnout i on-line a může jít i jen o deset dvacet minut – podle toho, co budete potřebovat. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře

 5. Skupinová navazující setkání. Jakkoli se to na první pohled nezdá, učitel si může – ač neustále obklopen lidmi – připadat na řadu věcí vlastně sám. Sám stojí před třídou, sám opravuje úkoly, sám rozhoduje o známkách. Nabízíme možnost tuto izolovanost překonávat a čas od času se potkat s podobně naladěnými lidmi a sdílet naši dobrou (ale i třeba nepovedenou) praxi a přemýšlet o tom, jak učit ještě o něco lépe. Tato setkání budou přirozeně navazovat na zapojení se do Základů didaktika práva a Úvodu do studia práva, účastnit se jich ale mohou i ti, kteří ani jedním z těchto kurzů neprošli. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Doporučené zdroje

K tématu didaktiky doporučujeme následující knihy. Všechny nám pomohly se posunout na své učitelské dráze:

 1. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013, 562 s.
 2. BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER, Mark A. MCDANIEL. Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, 280 s.
 3. DWECKOVÁ, Carol. Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, 320 s.

Níže naleznete odkazy na metodiku distančního vzdělávání a přehled nástrojů pro distanční vzdělávání na naší fakultě, které vznikly za významného přispění členů Katedry právních dovedností. Naprostá většina metodiky je dobře použitelná i pro prezenční výuku a najdete v ní řadu tipů, které se nám ve výuce osvědčily. Věříme, že budou dobře sloužit i vám.