Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky

Požadavky na uchazeče:

I. Bakalářský či magisterský vysokoškolský titul (popř. jejich ekvivalent ze zahraniční vysoké školy). Ověřenou kopii diplomu je nutné doložit do 30.9., jinak se tato podmínka považuje za nesplněnou. Kopii vysokoškolského diplomu nemusí přikládat uchazeči, kteří svého nejvyššího stupně akademického vzdělání dosáhli na PF UK.
II. Životopis; 
III. Motivační dopis v rozsahu cca. 1-2 strany textu;
IV. Vyplněný Formulář přihlášky (zde);
V. Doklad o úhradě nevratného poplatku za podání a administrativní zpracování přihlášky ve výši 1.000,-Kč (možno zaslat jako potvrzení o provedení elektronické platby na účet uvedený v sekci Kurzovné; do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“).


Lhůta pro podání přihlášek pro každý akademický rok je do 30.8. včetně. Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz@prf.cuni.cz. Kapacita programu může být omezena, otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.


Uchazeči budou přijati na základě posouzení písemné přihlášky obsahující shora uvedené dokumenty. Informace o přijetí do kurzu je zasílána elektronicky emailem na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Formuláři přihlášky. V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek uvedených v této sekci stránek PF UK a případných bližších podmínek daných touto Smlouvou. Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného v plné výši dle podmínek stanovených v sekci Kurzovné a doložení ověřené kopie předchozího vysokoškolského diplomu uchazeče.