Písemné části státní závěrečné zkoušky​

Písemné části státní závěrečné zkoušky​

Aktualizováno 27.6.2024

Úprava ve vnitřních předpisech​

 • čl. 9 odst. 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu UK​
 • čl. 48 až 54b Pravidel pro organizaci studia na PF UK​
  • + čl. II šesté novely (přechodná ustanovení upravující opt-in)​
 • opatření děkana č. 8/2023, o písemných částech státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Právo a právní věda​

 

Kódy státnicových předmětů

 

SZZK v jednotlivých studijních plánech

 

Opt-in

 • možnost nahradit předměty ústní SZZK ve studijním plánu HPRAVO2020, HPRAVO2017 nebo HPRAVO5 předměty písemné části SZZK 

Příklad veřejnoprávní HPRAVO2017 nebo HPRAVO5

 • studující, který konal alespoň jeden termín ústní SZZK nebo mu alespoň jeden termín ústní SZZK propadl, nemůže využít opt-in
 • studující, který konal alespoň jeden termín písemné SZZK nebo mu alespoň jeden termín písemné SZZK propadl, nemůže přejít zpět do ústního systému (opt-out)
 • realizace prostřednictvím formulářů studijního oddělení 
  • HPRAVO2017 a HPRAVO5 = formuláře 18a, 18b, 18c a 18d
  • HPRAVO2020 = formuláře 18w, 18x, 18y a 18z
  • minimálně 7 dní před termínem státní zkoušky do podatelny
  • následně studijní oddělení provede zápis příslušného předmětů/u = teprve poté se lze hlásit na příslušný termín zkoušky v SIS

 

Předpoklady pro konání

HPRAVO2023

Část SZZK Minimální počet kreditů  Absolvování předmětů

Písemná část zkoušky
z občanského práva

150

OPH I až V a OPP I, II a III

Písemná část zkoušky
z obchodního práva

150

Obchodní právo I, II a III

Písemná část zkoušky
z ústavního práva

60

Státověda a ÚP I, II a III

Písemná část zkoušky
ze správního práva

180

Správní právo I, II, III a IV

Písemná část zkoušky
z trestního práva

180

Trestní právo I, II, III a IV

 

HPRAVO2020, HPRAVO2017 a HPRAVO5

 • když jsou splněny předpoklady pro ústní SZZK podle příslušného studijního plánu

 

HPRAVO2020

 • soukromoprávní část (240 kreditů + soukromoprávní předměty)
  • je-li poslední část = 300 kreditů
 • veřejnoprávní část (240 kreditů + veřejnoprávní předměty)
  • je-li poslední část = 300 kreditů

 

HPRAVO2017

 • soukromoprávní i veřejnoprávní část (300 kreditů, všechny povinné předměty, kredity za všechny skupiny PVP)

 

Termíny v akademickém roce 2024/2025

Písemná část zkoušky
z občanského práva

22. 11.

10. 1.

7. 2.

16. 5.

Písemná část zkoušky
z obchodního práva

1. 11.

14. 3.

11. 4.

5. 9.

Písemná část zkoušky
z ústavního práva

15. 11.

25. 4.

23. 5.

8. 9.

Písemná část zkoušky
ze správního práva

18. 10.

24. 1.

21. 3.

9. 5.

Písemná část zkoušky
z trestního práva

8. 11.

28. 3.

2. 5.

12. 9.

 

 • přihlášení prostřednictvím SIS nejpozději do 13:30 hod. 2 dny před termínem
 • odhlášení nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne před termínem (později pouze omluva)
 • přihlášení na cvičný termín bude vyhlášeno zvlášť a bude mimo SIS; pro cvičný termín není nutné mít splněny všechny podmínky pro přihlášení na řádný termín

 

Organizace písemné SZZK

 • dostavit se nejpozději půl hodiny předem do určené místnosti
 • psaní na počítačích v programu Moodle (+Safe Exam Browser)
  • fakultní počítače
  • vlastní notebooky (mít dostatečně nabitý notebook; možnost powerbanky)
 • ověření funkčnosti počítače a spuštění programů
 • čas na vypracování = 120 minut
 • možnost přístupu k relevantním právním předpisům (zveřejněny v SIS) prostřednictvím zakonyprolidi.cz

 

Obsah písemné SZZK

 • zkušební okruhy zveřejněny v SIS
 • kombinace praktických a teoretických otázek
 • maximálně 20 bodů
 • každá otázka za určitý počet bodů
 • nelze udělovat „půlbody“

Hodnocení písemné SZZK

 • nutné získat minimální počet bodů
  • 12 bodů
  • V případě, že se daného termínu písemné části účastní alespoň 50 studentů, absolvuje tuto písemnou část také ten, kdo získá alespoň 60 % bodů studenta, který dosáhl 95. percentilu. V takovém případě minimální počet bodů odpovídá počtu bodů studenta, který získal alespoň 60 % bodů studenta, který dosáhl 95. percentilu.
 • interval mezi maximálním počtem bodů a minimálním počtem bodů se rozdělí na třetiny
   
  Počet bodů studenta, který dosáhl 95. percentilu

 

20

19

18

17

16

60 %

12

12

11

11

10

1 (výborně)

18 – 20

18 – 20

17 – 20

17 – 20

17 – 20

2 (velmi dobře)

15 – 17

15 – 17

14 – 16

14 – 16

14 – 16

3 (dobře)

12 – 14

12 – 14

11 – 13

11 – 13

10 – 13

 • do 2 týdnů po termínu zpřístupněno předpokládané hodnocení
 • v programu Moodle
  • možnost podat námitky do 1 týdne od zpřístupnění
 • na formuláři (18n) studijního oddělení podaného do podatelny
 • výsledky
  • neveřejné zasedání komise do 1 měsíce od konání
  • posouzení námitek
  • nemožnost změnit hodnocení z "prospěl" na "neprospěl"

Záznam z debaty o písemných státnicích

Záznam ze setkání ZDE

 

První zkušenost z absolvování cvičné písemné státní zkoušky

"Níže si Vám dovoluji zaslat můj názor na cvičné písemné státnice z občanského práva hmotného a procesního, jak jsme se domluvili na naší schůzce.

Co se týče SBA úloh, i tyto mi přišly s adekvátní znalostí občanského práva a s právními předpisy v ruce řešitelné. Opět bych řekla, že neobsahovaly žádné zásadní chytáky. Obecně se mi na této podobě zkoušky líbí, že na rozdíl od standardní ústní zkoušky, kde student vylosuje dvě otázky, tj. je zkoušen pouze ze dvou témat, v tomto případě je zkoušen průřezově ze všeho. Nejenže se jedná o formu, která je blíže praxi (otázky byly až na několik málo výjimek orientované ryze prakticky a vycházely z nějakých skutkových okolností), ale přijde mi to i studentky příznivější v tom, že nehrozí, že student bude mít “okno” u toho jednoho tématu, které si zrovna vylosoval. V tomto případě si může student “dovolit” nějakou otázku nevědět (protože stres ze státnic je velký a není to zrovna malý objem věcí k naučení a pochopení), a stále má šanci úspěšně zkoušku absolvovat.