Profilační/specializační moduly 2023/2024

Profilační/specializační moduly 2023/2024

Obsah:

I. Pravidla přiznávání specializačních/profilačních modulů

II. Kdy a jak se specializační/profilační modul nahrává do Informačního systému?

III. Jak se budou specializační/profilační moduly zobrazovat na dodatku k diplomu?

IV. Seznam modulů

 

Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou specializaci/profilaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních/profilačních modulů. Specializační/profilační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační/profilační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu. 

 

 I. Pravidla přiznávání specializačních modulů 

Specializační moduly jsou určeny pro studenty studující podle studijního plánu HPRAVO5 a HPRAVO2017.

Profilační moduly jsou určeny pro studenty studující podle studijního plánu HPRAVO2020 a HPRAVO2023.

1. Modul se přizná v roce dosažení modulových předmětů podle podmínek stanovených v dotyčném roce.
2. Modul je přiznán v okamžiku, kdy jsou splněny minimální požadavky pro jeho splnění (nejmenší možný počet předmětů)
3. Modul se nahrává do informačního systému dle harmonogramu akademického roku (vždy 1 týden po skončení zkouškového období – pro studenty, kteří pokračují dále ve studiu).
4. Při splnění modulu v akad. roce, kdy bylo studium absolvováno, je třeba o zápis modulu požádat emailem na adrese studijní@prf.cuni.cz nejpozději do 5 dní od absolvování studia.
5. Modul, který byl již přiznán, se před ukončením studia aktualizuje tak, že se doplňují předměty, které byly dodatečně splněny
 

 II. Kdy a jak se specializační modul nahrává do Informačního systému? 

Pro splnění modulu jsou vždy směrodatné podmínky pro splnění modulů v době, kdy se modul přiznává. Konkrétně to např. znamená, že se v akademickém roce 2022/2023, bude přiznání modulu řídit skladbou modulů tak, jak byly vyhlášeny na webu pro tento akademický rok. Jestliže tak budou splněny podmínky modulu v roce 2022/2023, bude modul zapsán automaticky. Obdobně to bude platit i v dalších akademických letech. Nahrávání specializačních/profilačních modulů se uskuteční v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku.

V případě, že usilujete o splnění Specializačního modulu „Evropské právo“, přičemž jste splnili některé z předmětů, které se zabývají Evropským právem, nejsou však výslovně uvedeny v demonstrativním výčtu, který je uveden u modulu Evropského práva, tj. :

„Tvoří jej předměty ……… a předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Právo životního prostředí EU, Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II., SVOČ“ je třeba, aby o přiznání modulu rozhodl jeho garant. Za tímto účelem je třeba vyplnit zvláštní žádost, kterou naleznete pod tímto odkazem spolu se vzorem.

 

 III. Jak se budou specializační/profilační moduly zobrazovat na dodatku k diplomu?

Nahrání konkrétního specializačního/profilačního modulu se prakticky projeví vždy tak, že Vám do informačního systému bude závazně zapsán předmět s názvem „Specializační/profilační modul: xxx“

Tyto moduly se pak budou následně zobrazovat na dodatku Vašeho diplomu následujícím způsobem:

- Bude vybrán modulový předmět, který bude v tabulce předmětů zvýrazněn, aby sloužil jako nadpis skupiny
- pod ním budou vytištěny splněné předměty z modulu, a sice v pořadí, jak jste tyto předměty splnili
- pokud bude některý předmět spadat pod více modulových předmětů, bude vypsán pouze u prvního z nich
- takto budou vypsány postupně všechny modulové předměty

Pokud zbydou nějaké „nezařazené“ předměty, budou vypsány opět v pořadí dle plnění na konci seznamu předmětů.

IV. Pro akademický rok 2023/2024 jsou vyhlášeny tyto moduly: 

Profilační moduly (HPRAVO2020 a HPRAVO2023)

Specializační moduly (HPRAVO5 a HPRAVO2017)

* Předměty označené hvězdičkou jsou součástí modulu, pokud je student splnil v ak. roce 2022/23 a dříve.

 


Moduly vyhlášené pro ak. rok 2022/2023

Profilační moduly (HPRAVO2020)

Specializační moduly (HPRAVO5 a HPRAVO2017)