Pracovní programy

Pracovní programy

UK na základě meziuniverzitních smluv umožňuje prostřednictvím institutu tzv. pracovních programů vědecko-výzkumné pobyty na zahraničních partnerských univerzitách.

Účast na této formě meziuniverzitní spolupráce předpokládá, že si vyučující PF UK podá ve stanoveném termínu (fakultní termín je obvykle koncem roku) na formuláři prostřednictvím zahraničního oddělení PF UK přihlášku ke krátkodobému výzkumnému pobytu.

V případě partnerských univerzit v německojazyčné oblasti obvykle hostitelská strana hradí ubytování a diety, zahraniční oddělení PF UK poskytuje náhradu nákladů na dopravu. V případě univerzit z jiných zemí (např. Francie, Velká Británie atd.) nejsou obvykle hrazeny touto formou žádné náklady a pracovník PF UK si musí zajistit pokrytí veškerých nákladů cesty z jiných zdrojů (např. granty, PROGRES apod.). Úspěšné podání žádosti o krátkodobý výzkumný pobyt předpokládá, že na vybrané hostitelské univerzitě má pracovník PF UK kontaktní osobu, která převezme garanci za takovýto pobyt. Definitivní potvrzení pracovních programů je v kompetenci rektorátu UK ve spolupráci s rektorátem zamýšlené hostitelské univerzity (obvykle existují pro celou UK kvóty, na jejichž základě může být celkový počet vysílaných pracovníků UK v příslušném roce omezen).

Obdobně výše uvedené platí i v případě zájmu zahraničních odborných pracovníků o krátkodobý studijní pobyt na PF UK (žádost podává po předjednání s kontaktní osobou na PF UK prostřednictvím rektorátu své univerzity)..

Vzory formulářů tzv. pracovních programů jsou na stránkách rektorátu UK, stejně tak je zde seznam veškerých partnerských univerzit (N.B. PF UK se nepodílí na všech zde uvedených meziuniverzitních dohodách).