Podmínky Programu celoživotního vzdělávání pro rok 2023/2024

Podmínky Programu celoživotního vzdělávání pro rok 2023/2024

Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Tento dvousemestrální zájmový program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je určen pro neúspěšné uchazeče, kteří si podali přihlášku do tohoto magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a jeho náplň odpovídá studijním předmětům doporučeným pro první ročník tohoto studijního programu. O zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty podle výsledků přijímacího řízení do magisterského studia. Program je realizován za úplatu. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nemají status studenta vysoké školy. Úspěšní absolventi programu mají možnost žádat o přijetí do řádného studia s prominutím nutnosti znovu absolvovat Národní srovnávací zkoušky a následně požádat o uznání splnění kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání.

 

Podmínky Programu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) pro rok 2023/2024

A. Podání přihlášky a podmínky zařazení do programu

1. Do Programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2023/2024, který

1. podal přihlášku do magisterského studijního programu,

2. podrobil se Národním srovnávacím zkouškám organizovaným společností www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „NSZ“) v období od prosince 2022 do května 2023. Minimální bodová hranice pro přijetí do programu CŽV bude stanovena v závislosti na výši minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu na PF UK, kterou stanoví děkan po jednání hlavní přijímací komise dne 13. června 2023.

3. a zároveň doložil doklad o ukončeném středním vzdělání nejpozději do 30. září 2023 (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).[1] Pokud uchazeč absolvoval střední vzdělání v zahraničí, dodá doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“) o ukončeném středním vzdělání nejpozději do 30. září 2023. Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy[2].

Jestliže ve stanovené lhůtě splnění podmínky dosažení středního vzdělání neprokáže, bude účastník celoživotního vzdělávání následně z programu vyloučen.

2. Přihláška do programu CŽV se podává pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na is.cuni.cz/studium/prijimacky/ (na: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8366). Samotné podání přihlášky není zpoplatněno. Přihlášku lze podat v období od 26. června do 23. srpna 2023. Doporučuje se případným zájemcům podat přihlášku do programu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na fakultě do magisterského studijního programu, aniž by čekali na rozhodnutí rektorky v odvolacím řízení.

3. Podání přihlášky automaticky nezaručuje zařazení do programu. Program je kapacitně omezen a o zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2023/2024 (body z NSZ včetně případných bonifikací). Nárok na zařazení získají uchazeči, kteří si podají přihlášku do programu CŽV, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení do magisterského studia pro akademický rok 2023/2024. Sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV (spolu s informací o zápisu do programu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči do 30. srpna 2023 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV. Sdělení o nezařazení do programu CŽV obdrží uchazeči nejpozději v druhé polovině září 2023 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV.

4. Program je realizován za úplatu. Na základě sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV zaplatí účastník za tento program fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Úplata podle § 60 odst. 1 zákona o vysokých školách je splatná převodem na bankovní účet fakulty č. 000086-8986130237, kód banky: 0100, Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IBAN: CZ5601000000868986130237, SWIFT: KOMBCZPPXXX, variabilní symbol: 105, specifický symbol: rodné číslo (bez lomítek) účastníka CŽV, do poznámky pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení účastníka CŽV. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 8. září 2023.[3] Po zahájení programu se úplata za program ani její část nevrací.

B. Účast na programu a jeho náplň

1. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty (zejména Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na fakultě). Postup ve věcech práv a povinností účastníka CŽV probíhá výlučně na fakultě. Podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách „[ú]častníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.“. Stát nehradí zdravotní ani sociální pojistné, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník programu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.

2. Obsah programu tvoří předměty uvedené v doporučeném studijním plánu pro 1. ročník magisterského studijního programu Právo a právní věda (M0421A220006), studijní plán HPRAVO2023. Absolvováním těchto předmětů získají účastníci CŽV 60 kreditů. Zapíší si tyto předměty:

Zimní semestr

Úvod do studia práva

HPOP3000*

PP

20 hod. Kv

3

Státověda

HPOP3044

PP

2/2 Zk (P)

4

Vývoj velkých právních systémů

HPOP3050

PP

2/0 Zk (Ú)

3

Teorie práva I

HPOP3051*

PP

2/2 KZ

3

Římské právo a základy novodobého práva soukromého

HPOP3053*

PP

2/1 KZ

3

Historické základy českého práva I

HPOP3055

PP

2/1 KZ

3

Politologie

HPOP3063

PP

2/1 Zk (P)

4

jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I

HJPV00#1

PVP

0/2 KZ

3

Letní semestr

Občanské právo hmotné I

HPOP3001*

PP

2/2 KZ

3

Ústavní právo I

HPOP3041*

PP

2/2 KZ

3

Teorie práva II

HPOP3052*

PP

2/2 Z+Zk (Ú)

6

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HPOP3054*

PP

2/1 Z+Zk (Ú)

6

Historické základy českého práva II

HPOP3056

PP

2/1 Zk (K)

6

jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II

HJPV00#2

PVP

0/2 KZ

3

jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu

HSPV00##

PVP

2/0 Zk

3

Zimní nebo letní semestr

jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů

HDPV00##

PVP

0/2 Kv, Zk

4

 

3. Účastníci CŽV si mohou zapisovat i další předměty vyučované na fakultě, přičemž výsledná klasifikace kontrol studia těchto předmětů (a to včetně hodnocení „neprospěl“) se jim bude započítávat do studijního průměru, jehož dosažení představuje jednu z podmínek přijetí do magisterského studijního programu bez nutnosti absolvování NSZ (viz bod C.2). Nekonání kontroly studia z takového zapsaného předmětu nemá pro splnění podmínek podle bodu C.2 žádné důsledky.

Z předmětů vyučovaných na fakultě by si přitom měli účastníci CŽV vybírat především z předmětů doporučených pro první ročník magisterského studia či obecně předmětů nevyžadujících předešlé absolvování žádného předmětu vyššího ročníku. Doporučuje se tak volit PVP a VP zejména z nabídky Katedry právních dějin, Katedry jazyků, Katedry politologie a sociologie, příp. Katedry teorie práva a právních učení a Katedry tělesné výchovy. Účastníci CŽV si nemohou zapsat povinně volitelné předměty odborných právních praxí. Zapsání dalších předmětů nic nemění na povinnosti absolvovat předměty podle bodu B.2.

4. Účastníci CŽV absolvují předměty podle bodu B.2 a 3 spolu se studenty magisterského studijního programu, tedy prezenční formou.

5. Uznávání kontrol studia předmětů vykonaných v předchozím programu CŽV nebo v předchozím studiu magisterského studijního programu na fakultě se v rámci programu CŽV řídí aktuálně platným opatřením děkana o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání.

6. Účastníci CŽV jsou oprávněni využívat zařízení a informační technologie fakulty (dále jen „zařízení“) výlučně k účelu absolvování programu CŽV. Účastníci CŽV jsou povinni při užívání zařízení fakulty dodržovat pravidla stanovená pro provoz tohoto zařízení, požární předpisy a předpisy a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S těmito zásadami a pravidly budou účastníci CŽV seznámeni. Účastníci CŽV jsou povinni nahradit škodu, kterou způsobí na zařízení fakulty a v jejích prostorách v důsledku nedodržení výše uvedených zásad a pravidel při své činnosti na tomto zařízení, stejně tak jako škodu na ostatním majetku Univerzity Karlovy a fakulty.

7. Účast na programu je časově omezena do 28. června 2024. Po tomto datu už není možné skládat kontroly studia. Účast na programu může být účastníkovi ukončena předčasně z důvodu využívání zařízení fakulty účastníkem CŽV k jiným účelům než k absolvování programu CŽV nebo z důvodu hrubého znevážení dobrého jména fakulty a univerzity, zejména tím, že se dopustí podvodného jednání v souvislosti se studiem. V takovém případě se účastníkovi CŽV úplata ani její část nevrací.

8. O absolvování programu celoživotního vzdělávání se vydává absolventům programu osvědčení, pokud absolvovali nadpoloviční většinu předmětů podle B.2. (tj. minimálně 9). V dodatku k osvědčení je uveden přehled vykonaných kontrol studia studijních předmětů spolu s dosaženými výsledky. 

C. Možnost přijetí do magisterského studijního programu

1. Tento program CŽV je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda. Zařazení do programu CŽV však nezakládá automaticky nárok na přijetí do tohoto magisterského studijního programu. Účastníci programu CŽV usilující o přijetí do tohoto magisterského studijního programu Právo a právní věda na fakultě pro akademický rok 2024/2025 se musí podrobit přijímacímu řízení tak, že podají elektronickou přihlášku ke studiu nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené fakultou v podmínkách přijímacího řízení.

2. Absolventi programu CŽV, kteří

  • řádně splní všechny kontroly studia studijních předmětů uvedených v bodu B.2 Podmínek programu CŽV do 28. června 2024,

  • dosáhnou 60 kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“)

  • a podají ve lhůtě stanovené fakultou přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2024/2025,

budou přijati do tohoto magisterského studijního programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Po rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ budou úspěšným absolventům programu CŽV – na základě jejich žádosti o uznání kontrol studia předmětů a rozhodnutí o uznání kontrol studia předmětů – uznány kontroly studia předmětů tvořících náplň programu CŽV, a to včetně získaných kreditů, díky čemuž bude těmto absolventům umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu.

Po přijetí ke studiu mohou být studentům – absolventům programu – uznány i kontroly studia předmětů vyučovaných na fakultě a absolvovaných nad rámec předmětů stanovených v bodě B.2 včetně získaných kreditů (podle § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách maximálně do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. nanejvýš 180 kreditů).

O uznání kontrol studia studijních předmětů bude možné žádat na formulářích podle aktuálně platného opatření děkana o uznávání splnění kontrol studia předmětů.


[1] Doklad o ukončeném středním vzdělání se doručuje fakultě pouze jednou, tj. pokud už byl doručen v rámci přijímacího řízení do magisterského studijního programu, není potřeba ho doručovat znovu. Doklad je možné buď zaslat poštou na adresu Právnická fakulta UK, Studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nebo doručit osobně do podatelny fakulty (nutné ověřit její úřední hodiny na https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt), příp. prostřednictvím datové schránky, jejímž vlastníkem je uchazeč jako fyzická osoba – identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4.

[3] Úplata je v případě vdaných/ženatých zájemců o program celoživotního vzdělávání hrazena výlučně z vlastních zdrojů účastníka CŽV, nebo z prostředků společného jmění manželů a manžel/ka souhlasí s takovýmto použitím.