Mezifakultní smlouvy

Mezifakultní smlouvy

PF UK má uzavřenou dohodu o spolupráci s celou řadou právnických fakult mimo Evropu, napříč kontinenty. Jejich přehled najdete v interaktivní mapě

PF UK má uzavřenou mezifakultní dohodu s těmito univerzitami: 

Počet míst je dán kvótami sjednanými v jednotlivých dohodách se zahraničními univerzitami, popř. je určován každoročně na základě vzájemné dohody. Zpravidla lze vycestovat na studijní pobyt v délce trvání až 2 semestrů (celého akademického roku). Ujistěte se však, že zvolená univerzita nabízí pobyty pro doktorandy. 

TIP

Spolupráce s University of San Francisco nabízí doktorandům PF UK možnost vycestovat na tuto univerzitu na celý akademický rok za účelem práce na disertační práci a zároveň možnost s výraznou slevou na školném absolvovat na USF program LL.M. (specializace International Transactions and Comparative Law; Taxation; IP Law). PF UK může na tento zahraniční pobyt přispět též formou stipendia z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PPSŘ) zpravidla až do výše 100.000,- Kč na jeden semestr dle aktuálních finančních možností.

TIP

 

Naše fakulta (popř. UK jako celek) uzavírá obdobnou cestou i smlouvy s univerzitami ve VELKÉ BRITÁNII a ve ŠVÝCARSKU. Výběrová řízení na tyto univerzity však probíhají obdobně jako u univerzit v programu Erasmus+. V případě zájmu o tyto destinace proto naleznete více informací v sekci stránek věnované programu Erasmus+.

 

financování

​Studenti PF UK, kteří vyjíždějící do zahraničí na základě mezifakultní dohody, nehradí na zahraniční univerzitě školné. Veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí (víza, pojištění, cestovné, jídlo i ubytování atd.) si ale studenti hradí sami.

Zároveň mohou studenti požádat o stipendijní podporu. Stipendium může být přiznáno z Fondu internacionalizace Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PPSŘ). Z těchto prostředků je zpravidla přiznáno stipendium ve výši 20.000 - 30.000 Kč na každý měsíc zahraničního studijního pobytu.  Výše stipendia závisí především na cílové zemi a podmínkách pobytu. O stipendium lze požádat prostřednictvím formuláře Žádost o přiznání účelového stipendia (s uvedením způsobu financování z „PPSŘ“). Podepsaný originál Žádosti o přiznání účelového stipendia je třeba doručit na Zahraniční oddělení PF UK.  Počítejte s tím, že v případě přiznání stipendia potrvá přibližně další 4 týdny, než bude přiznaná finanční částka připsána na Váš účet.

Dále může být stipendium přiznáno rovněž ze Stipendijního fondu PF UK. Postup je v takovém případě obdobný jako u stipendií z PPSŘ. Lze rovněž požádat o stipendium z  Fondu mobility UK, ze kterého je však přiznáváno stipendium primárně na zahraniční studijní pobyt na základě meziuniverzitních dohod.

TIP

Před podáním žádosti konzultujte se zahraničním oddělením PF UK výši požadovaného stipendia. Doporučujeme podat žádost nejpozději 2 měsíce před odjezdem. O stipendium můžete rovněž žádat u českých, zahraničních či mezinárodních nadací a grantových agentur.

jak na to

Výběrová řízení na studijní pobyty na základě mezifakultních dohod vypisuje přímo PF UK. Výběrová řízení se vyhlašují zpravidla jednou ročně (obvykle v měsících prosinec/leden). Do výběrového řízení se může přihlásit každý student doktorského studia, vždy na jednosemestrální či dvousemestrální studijní pobyt v následujícím akademickém roce.  

Výběrové řízení je dvoukolové. Nejprve se koná výběrové řízení na PF UK, které probíhá formou ústního pohovoru. Podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení najdete rámcově zde (obdobné jako u Erasmus+).  PF UK obvykle nominuje 1 – 2 studenty na každou zahraniční univerzitu. V druhém kole rozhoduje o přijetí studenta zahraniční hostující univerzita, tento krok již však bývá spíše formální. Počítejte s tím, že celý schvalovací proces je poměrně časově náročný, výsledek výběrového řízení se dozvíte až po několika týdnech.    

Informace o vypsání fakultního výběrového řízení včetně termínu jeho konání naleznete vždy s dostatečným předstihem v Aktualitách na stránkách Zahraničí na webu fakulty nebo na FB Zahraničního oddělení.

Do výběrového řízení se přihlašujete prostřednictvím on-line formuláře. Odkaz na příslušný formulář je uveden při vypsání příslušného výběrového řízení, do systému nahrajte v PDF formátu tyto přílohy v angličtině: 

  1. strukturovaný životopis; 
  2. motivační dopis (1 – 2 strany); 
  3. návrh studijního plánu v zahraničí;
  4. doporučení školitele; 
  5. doklad o jazykové způsobilosti. 

Některé z podkladů se v případě vaší nominace ze strany PF UK postupují zahraniční univerzitě. Doporučujeme tedy věnovat jejich přípravě náležitou pozornost. 

 

TIP

Dokumenty, které nahráváte k výběrovému řízení na PF UK, nemusí přesně odpovídat těm, které nakonec bude požadovat zahraniční univerzita. Podmínky pro přijíždějící studenty se totiž mohou průběžně měnit.  V případě, že jste nominování v prvním kole výběrového řízení, může Vás zahraniční univerzita kontaktovat s dalšími požadavky, jejichž splnění doporučujeme neodkládat.

O výsledku výběrového řízení na fakultě budete informováni zpravidla e-mailem.

Výše uvedený postup neplatí pro studijní pobyt na NOVA Southeastern University (Ft. Lauderdale, Florida). Studenty vybírají profesoři z této univerzity v rámci výuky na PF UK v blokových kurzech v letním semestru (předmět Introduction to US Law, HOPV0048). Absolventi tohoto studijního pobytu programu mají navíc  možnost pokračovat po skončení magisterského studia na PF UK ve studiu na NOVA Southeastern University a získat zde titul J.D. ve zkrácené době a se sníženým školným.

před odjezdem

Není vyloučeno, že zahraniční univerzita bude požadovat doložení dalších dokumentů, hlídejte si proto e-mail a na zprávy od referentů reagujte, pokud možno, obratem. Zajištění některých dokumentů, např. jazykových certifikátů, může být časově náročné. 

Doporučujeme pečlivě prostudovat webové stránky zahraniční univerzity, zejména informace, které se týkají přijíždějících studentů.  Pokud si nejste něčím jisti, obraťte se na kontaktní osobu z partnerské univerzity – raději dříve než později. 

Nezapomeňte včas začít hledat ubytování, zajistit si dopravu, pojištění a pokud je to nutné, včas požádat o vízum. Praktické informace občas zasílají i zahraniční univerzity, případně shrnují to nejdůležitější na svých webových stránkách v sekci pro přijíždějící studenty. 

Podejte si žádost o stipendijní podporu. 

po návratu

S dostatečným předstihem před svým návratem požádejte hostitelskou zahraniční univerzitu o vystavení těchto dokumentů:  

  1. výpis studijních výsledků (Transcript of Records), 
  2. potvrzení o délce studia (Confirmation of Study Period).

Ty po svém návratu odevzdejte společně se závěrečnou zprávou z pobytu na Zahraniční oddělení PF UK.