Akademici

Akademici

Akademičtí pracovníci vyjíždějí do zahraničí nejčastěji za účelem výuky, vědeckého výzkumu nebo na konferenci. Může se ale jednat i o cesty za účelem účasti v komisích pro habilitační či jmenovací řízení, obhajoby disertačních práci pod dvojím vedením (cotutelle) konané v zahraničí, konzultace k přípravě mezinárodních projektů, činnost expertních panelů a další. Akademici mohou obdobně jako administrativní pracovníci absolvovat školení v zahraničí. Příprava a realizace těchto výjezdů do zahraničí podléhá obecným podmínkám pro zahraniční pracovní cesty.

Ve všech případech je však třeba mít v době uskutečnění zahraniční pracovní cesty uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s PF UK.

výukové pobyty

Výukové pobyty na zahraničních univerzitách lze uskutečňovat především v rámci programu Erasmus+. Mimo program Erasmus+ lze zahraniční výukové pobyty konat v případech, kdy je zajištěno financování z jiných zdrojů, např. z grantů či projektů, popř. kdy se výukový pobyt koná na pozvání a náklady hostitelské instituce. Příprava a realizace těchto výjezdů podléhá obecným podmínkám pro zahraniční pracovní cesty.

 

VÝUKOVÉ POBYTY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

Zahraniční výukové pobyty se organizují v rámci tzv. Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (STA). Může se jednat např. o přednášky, vedení seminářů, spolupráce na studijních joint/double degree programech nebo workshopy pro doktorandy. Naopak účast na konferenci či výzkum program Erasmus+ nepodporuje. 

V rámci programu Erasmus+ je minimální doba výukového pobytu v zahraničí stanovena na 2 po sobě jdoucí kalendářní dny. Maximální doba pobytu je 60 kalendářních dní, do kterých se nezapočítávají dny cesty. Podmínkou je odučit vždy alespoň 8 hodin za týden (či kratší dobu vašeho pobytu). Je třeba, aby přijímající instituce o počtu odučených hodin vystavila potvrzení.

Na zahraniční výukový pobyt lze vyjet do jakékoli z tzv. programových zemí Erasmus+. Přijímající institucí může být kterákoli zahraniční univerzita, která je držitelem ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) a s níž má PF UK uzavřenou inter-institucionální smlouvu. Přehled těchto zahraničních univerzit najdete zde nebo můžete rovněž hledat v interaktivní mapě.

 

Financování

Zahraniční výukový pobyt v rámci programu Erasmus+ je financován z dvousložkového grantu.

Z první složky grantu je hrazeno ubytování, MHD v zahraničí, zákonem dané stravné a další nutné vedlejší výdaje. Příspěvek je stanoven paušálem na každý den pobytu (aktuální výši naleznete pro jednotlivé cílové země na webu RUK). 

Z druhé složky grantu je hrazeno jízdné (tedy letenky v turistické třídě, jízdenky ve 2. třídě, náhrady za schválené použití vlastního vozidla či návazná doprava z/na letiště/nádraží). Náklady spojené s jízdným jsou z druhé složky grantu hrazeny pouze do určité výše. Maximální výše se odvíjí od kilometrové vzdálenosti a počítá se pomocí nástroje Distance Calculator (výchozím bodem je adresa PF UK). Náklady nad maximální výši příspěvku je třeba dofinancovat z jiných fakultních zdrojů (např. grantu či projektu, umožňují-li to jeho podmínky).

 

Výběrové řízení

Výběrová řízení na zahraniční výukový pobyt se konají 4x ročně a pravidelně se vyhlašují:

 • v únoru               pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících duben – červen
 • v květnu              pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících červenec – září
 • v srpnu                pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících říjen – prosinec
 • v listopadu          pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících leden – březen.

O vyhlášení výběrového řízení informujeme vždy v Aktualitách na stránkách Zahraničí webu PF UK.

Přihlášky lze podávat v rámci lhůt pro vypsané období. Uchazeči se k výběrovému řízení přihlašují on-line prostřednictvím portálu IS Věda (všichni zaměstnanci UK mají po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby přístup), konkrétně v modulu PAS (Projekty a soutěže).

V modulu PAS je k dispozici podrobný Manuál pro žadatele.

V on-line systému žadatel vyplní údaje o plánované mobilitě a prostřednictvím systému také požádá o souhlas svého vedoucího pracovníka. Jako součást přihlášky zároveň žadatel do systému nahraje přílohy ve formátu PDF: motivační dopis a předběžný souhlas s přijetím od přijímací instituce (postačí e-mail či doložení přihlášky/přijetí na Staff Training Week). 

V případě problémů s přihláškou se obraťte na zahraniční oddělení PF UK (dimelise@prf.cuni.cz).

Přihlášky hodnotí komise, které předsedá proděkanka pro zahraniční vztahy. V rámci výběrového řízení hodnotí komise zejména:

 • celkový záměr mobility;
 • odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče;
 • délku pobytu – (doporučeno cca. týden, upřednostnění uchazečů, kteří v posledním roce tuto formu mobility ještě neuskutečnili);
 • využití získaných zkušeností v rámci další vědecké a pedagogické činnosti. 

O výsledcích výběrového řízení budete informováni e-mailem. Jestliže úspěšně absolvujete výběrové řízení na PF UK, je přihláška postoupena Evropské kanceláři RUK ke konečnému schválení.

 

Před odjezdem

Evropská kancelář RUK vás kontaktuje s žádostí o vyplnění programu mobility, který je třeba vyplnit ve spolupráci s institucí, na které se výukový pobyt uskuteční. Poté budete opět kontaktování zaměstnanci Evropské kanceláře RUK za účelem podpisu Účastnické smlouvy.

Před odjezdem odevzdejte na ZO PF UK vyplněný a podepsaný Příkaz k zahraniční pracovní cestě.

Můžete požádat o zálohu, kterou po návratu ze zahraniční cesty běžným způsobem vyúčtujete.

 

Po návratu

Nejpozději 10 dnů svém návratu ze zahraniční pracovní cesty odevzdejte na OZV RUK originál Potvrzení o délce a náplni pobytu (doporučuje se využít vzorový dokument) potvrzený zahraniční univerzitou před návratem do ČR. Potvrzení musí obsahovat:

 • celé jméno akademického pracovníka;
 • konkrétní data uskutečnění činností (bez dní cesty);
 • potvrzení uskutečněných činností dle programu Mobility
 • počet uskutečněných výukových hodin (popř. dalších aktivit relevantních pro splnění podmínek výjezdu);

Po návratu obdržíte na kontaktní e-mail odkaz na on-line zprávu z cesty (tzv. EU Survey), jejíž vyplnění je striktně vyžadováno Evropskou komisí.

Dále je třeba napsat závěrečnou zprávu a zahraniční cestu vyúčtovat. Doložit musíte všechny účetní doklady, které mají být proplaceny (letenky, doklady o úhradě ubytování atd.). 

Další informace najdete na webu RUK.

vědecko-výzkumné pobyty

Vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí probíhají často na základě meziuniverzitních dohod, které uzavřela UK se zahraničními partnerskými institucemi. Mohou být realizovány ale i mimo rámec meziuniverzitních dohod. Předpokladem je však vždy zajištění financování (např. ze specifických grantů či projektů, popř. od hostitelské instituce, nadace nebo na základě mezivládního programu). Tyto vědecko-výzkumné pobyty podléhají obecným podmínkám pro zahraniční pracovní cesty.

Na základě meziuniverzitních dohod se vědecko-výzkumný pobyt může konat na kterékoliv zahraniční instituci, se kterou má UK pro tyto účely uzavřenou smlouvu, na níž se podílí též PF UK. Přehled těchto partnerských univerzit naleznete zde nebo můžete vyhledávat v interaktivní mapě zde.

Jedná se většinou o krátkodobé výjezdy na 1 – 3 týdny. Počet dní, který lze na partnerské instituci strávit, vychází z příslušné meziuniverzitní dohody a musí být předjednán s přijímajícím pracovištěm. V meziuniverzitních dohodách je obvykle pevně stanoven počet akademiků, kteří mohou v kalendářním roce vyjet na vědecko-výzkumný pobyt, a maximální počet dní, které lze na partnerské univerzitě bádat.

Vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí probíhají v rámci meziuniverzitní spolupráce zpravidla na některé z německých, rakouských, švýcarských, slovenských nebo polských univerzit, které nabízejí finanční podporu na náklady spojené s tímto typem zahraničního pobytu.

Financování

U vědecko-výzkumných pobytů na základě meziuniverzitních dohod se financování člení na: a) pobytové náklady (ubytování a diety), na které přispívá (obvykle) hostitelská univerzita; a b) cestovné, na které přispívá PF UK (z projektů a grantů, eventuálně z rozpočtu ZO PF UK). Výše příspěvků závisí na zemi, ve které se vědecko-výzkumný pobyt koná, a na finančních možnostech hostitelské univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nedisponuje dostatečnými finančními prostředky a nemůže uhradit pobytové náklady nebo je může uhradit jen částečně, je nezbytné zajistit si dodatečný zdroj financování (vedle fakultních zdrojů lze podat např. žádost o podporu z Fondu mobility UK).

Jak postupovat

 1. Vyberte ze seznamu partnerských univerzit, kde by se měl váš vědecko-výzkumný pobyt konat, zkontrolujte, zda na spolupráci v rámci dané univerzity participuje i PF UK.
 2. Oslovte zvolenou partnerskou univerzitu a dohodněte termín pobytu v následujícím kalendářním roce, konkrétní náplň a účel pobytu. Vaší kontaktní osobou by měl být akademik ze zahraniční univerzity, který se věnuje oblasti vašeho odborného zájmu.
 3. Žádost s vaším podpisem a podpisem vedoucího katedry/pracoviště, odevzdejte ve stanoveném termínu na zahraničním oddělení PF UK s následujícími přílohami:
  • vyplněný a podepsaný formulář Academic Visitor Application;
  • zvací dopis od zahraniční univerzity, dokládající souhlas s pobytem a jeho náplní (tento dokument může být i naskenovaný, měl by však být podle požadavků RUK vyhotoven na hlavičkovém papíru hostitelského pracoviště a být podepsaný);
  • pokud se současně hlásíte na více než 2 pobyty za rok do jedné země, připojte ještě k výše zmíněným dokumentům odůvodnění opakovaného výjezdu.
 4. Výběrové řízení se koná zpravidla 1x ročně. Vyhlášení výběrového řízení a termín pro podávání žádostí o tuto formu mobility stanoví RUK, zpravidla se jedná o přelom listopadu a prosince. Zahraniční oddělení PF UK informuje o výběrovém řízení akademická pracoviště v souladu s pokyny RUK pro daný rok. Výsledky jsou zpravidla oznámeny v lednu/únoru následujícího roku. Pokud máte zájem o pobyt na univerzitě mimo Evropu, lze žádost projednat kdykoliv během roku. Výjezdy probíhají v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, ve kterém byla podána přihláška. Výběrové řízení je tříkolové:
  1. PF UK – podané žádosti ve fakultním výběrovém řízení posuzuje proděkanka pro zahraniční vztahy s ohledem na celkový počet žádostí, účel a náplň pobytu a s ohledem na kapacitu v rámci dohod s jednotlivými univerzitami;
  2. UK – žádosti doporučené PF UK posuzuje prorektorka pro zahraniční vztahy a mobilitu UK;
  3. zahraniční univerzita – žádosti doporučené RUK posuzuje rektorát partnerské univerzity s ohledem na své priority a dostupné finanční zdroje.

O výsledcích výběrového řízení budete informování e-mailem.

 

Před odjezdem

Pokud v žádosti není uvedeno přesné datum pobytu na zahraniční univerzitě (nebo došlo k jeho změně), nahlaste jej minimálně měsíc před odjezdem na ZO PF UK a na OZV RUK.

Po schválení konkrétních termínů ze strany přijímající instituce je také třeba vyplnit Příkaz k zahraniční pracovní cestě.

Nebudete-li z nějakého důvodu plánovanou cestu realizovat, oznamte tuto skutečnost neprodleně ZO PF UK, aby tak OZV RUK mohlo nabídnout uvolněnou kapacitu jiným zájemcům.

 

Po návratu 

Do 10 dnů od návratu ze zahraniční pracovní cesty odevzdejte na ZO PF UK vyúčtování a zprávu ze zahraniční cesty, podepsané vámi a vedoucím katedry/pracoviště. Interaktivní formuláře jsou samostatnými listy v souboru, který obsahuje formulář žádosti o uvolnění na zahraniční pracovní cestu.

 

VĚDECKO-VÝZKUMNÉ POBYTY VYPISOVANÉ DOMEM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB

Na vědecko-výzkumné pobyty se lze přihlásit také přes Dům zahraničních služeb (DZS), který pravidelně aktualizuje svou nabídku v rámci vyhledávače. Zpravidla se jedná o možnost přihlášení se do výběrového řízení na získání finančního příspěvku pro výzkumný pobyt v konkrétní zemi na základě mezinárodních smluv. Výše příspěvku a termíny pro přihlášení se stejně jako podmínky výběrového řízení řídí pokyny DZS uvedenými u každé nabídky. 

KONFERENCE

Účast na konferenci, která se koná v zahraničí, podléhá obecným podmínkám pro zahraniční pracovní cesty.
Je však třeba si zajistit zdroj financování. Zpravidla jsou náklady spojené s účastí na zahraničních konferencích hrazeny z grantů či projektů. Jedná-li se o aktivní účast, může náklady spojené s vaší účastí hradit i organizátor konference.