Tři pamětní medaile Právnické fakulty UK byly uděleny významným osobnostem

foto

Tři pamětní medaile Právnické fakulty UK byly uděleny významným osobnostem

Děkan prof. Radim Boháč na pravidelném zasedání Vědecké rady PF UK ve čtvrtek 23. listopadu 2023 udělil pamětní medaile třem významným osobnostem, které jsou profesně spojeny s naší fakultou.

Oceněni byli JUDr. Martin Foukal, prof. JUDr. Richard Král LL.M., Ph.D., DSc. a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.


 

JUDr. Martin Foukal,

je notářem a čestným prezidentem Notářské komory České republiky, funkci prezidenta vykonával od jejího vzniku v roce 1993 až do konce ledna roku 2015.

Od roku 2002 byl zástupcem Notářské komory České republiky ve Výkonné radě Mezinárodní unie notářství. Od roku 2016 je předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků.

V listopadu roku 2022 mu byla udělena Zlatá medaile Antonína Randy za rozvoj činnosti Jednoty českých právníků a zásadní podíl na obnově tradice sjezdu českých právníků, který se téměř po 80 letech konal dne 5. května roku 2022 v Karolinu, historickém sídle Univerzity Karlovy.

Je dlouhodobým členem Vědecké rady PF UK, členem Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, a členem Správní rady UK. 
V letošním roce oslavil významné životní jubileum a děkan Právnické fakulty ocenil dr. Foukala nejen za jeho činnost v oblasti notářství, ale zejména za jeho spolupráci s fakultou a činnost pro fakultu. Velmi si váží spolupráce s Jednotou českých právníků a s ním osobně.

 

Prof. JUDr. Richard Král LL.M., Ph.D., DSc.,

patří k zakládajícím členům Katedry evropského práva z roku 1993, která letos oslavila 30. let své existence.

Od roku 2003 docentem a od roku 2016 profesorem evropského práva. V roce 2016 mu rovněž byl Akademií věd České republiky udělen titul doktora věd.
Zabývá se především právem Evropské unie a v jeho rámci normativní i aplikační implementací směrnic a nařízení EU. Je autorem více než 80 odborných článků a monografií z oblasti práva EU. Chci vyzdvihnout, že čtyřikrát publikoval v prestižním časopise European Law Review. Opakovaně působil jako hostující profesor na University of San Francisco.

Není jen akademikem, ale také působí v oblasti legislativy, neboť od roku 2007 je členem Legislativní rady vlády. 
Profesor Král oslaví ještě v tomto kalendářním roce významné životní jubileum a děkan mu poděkoval nejen za činnost v oblasti evropského práva, ale zejména za činnost pro fakultu. 

 

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,

patří mezi významné představitele trestněprávní teorie i praxe. Je osobností, které se podařilo pozoruhodným způsobem propojit profesi kariérního soudce s akademickou a legislativní činností. Přitom ve všech zmíněných sférách dosáhl met nejvyšších. 

Pokud jde o činnost soudce nemusím určitě připomínat, že všemi stupni soudní soustavy od okresního soudu až po Ústavní soud, na kterém nyní působí. Zmínit le třeba i výkon předsedy Nejvyššího soudu ČR v letech 2015 až 2020. Akademickou dráhu začal později, za to o to intenzivněji. Velký doktorát získal v roce 1999 a profesorem v oboru trestního práva, kriminologie a kriminalistiky byl jmenován v roce 2005.

Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá, vyzdvihnout je třeba Velké komentáře nakladatelství C. H. Beck k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu.
Při tom všem vytížení se zapojil i do trestní legislativy, působil v Legislativní radě vládě a její komisi pro trestní právo. Je považován za otce trestního zákoníku z roku 2009. Podílel se však významně i na dalších trestně právních předpisech. 

Prof. Šámal je znám širší odborné veřejnosti, důkazem čehož je i to, že byl v roce 2008 zvolen právníkem roku v oboru trestní právo.
Také on oslavil v letošním roce významné životní jubileum a děkan ocenil profesora Šámala nejen za jeho činnost v oboru trestního práva, ale zejména za jeho akademickou činnost pro fakultu, za kterou mu poděkoval.