FAQ

FAQ

Zde najdete pouze stručné odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Podrobnější informace si můžete dohledat v příslušné sekci webových stránek.

studenti

Obecné dotazy

Erasmus+

 • Jak založit přihlášku do webové aplikace UK?

  Otevřte si webové aplikace UK a přihlaste se (stejné jméno a heslo jako při přihlašování do SIS).  Ze seznamu dostupných aplikací vyberte položku Erasmus. V oddíle Moje přihlášky vyberte možnost Podat novou přihlášku. V přednastaveném filtru si nastavte Právnickou fakultu a pak už můžete vybírat z nabídnutého seznamu zahraničních univerzit.


 • Jaká je výše stipendia během zahraničního studijního pobytu?

  Výše stipendia je 600 EUR nebo 480 EUR na měsíc, podle země studijního pobytu. Přehledný seznam zemí a příslušnou výši stipendia naleznete v přehledu financování.


 • Jak zjistím přesnou délku studijního pobytu?

  Rámcová délka pobytu na jeden nebo dva semestry je uvedena v seznamu partnerských univerzit. Informace o přesné délce studijního pobytu naleznete na webových stránkách hostující zahraniční univerzity.

  Hledejte kalendář příslušného akademického roku a informace pro přijíždějící studenty v rámci programu Erasmus+. Pokud přesto informaci nenajdete, napište přímo na zahraniční kancelář příslušné univerzity. Často Vám zahraniční univerzita informace o důležitých termínech zašle emailem spolu s dalšími pokyny nebo budou uvedeny v akceptačním dopise.

  Na délce pobytu závisí rovněž výše přiděleného stipendia. Hlídejte si proto pečlivě délku pobytu, která musí být uvedena v Learning Agreementu. Případné změny délky pobytu vždy neprodleně oznamte písemně ZO PF UK.


 • Konají se výběrová řízení prezenční nebo distanční formou?

  Standardně se ústní pohovory v rámci výběrového řízení konají prezenční formou. Výjimku tvoří pouze ti studenti, kteří aktuálně pobývají na výzkumném či studijním pobytu anebo stáži v zahraniční. Situace se však může měnit dle aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemií Covid 19. V takovém případě budou uchazeči v dostatečném předstihu informováni na webových stránkách PF UK či emailem.


 • V jakém jazyce má být vyhotoven doporučující dopis?

  V rámci programu Erasmus+ je vyžadován doporučující dopis pouze u doktorandů, a to pouze od jejich školitele. Postačí, pokud je doporučení v českém jazyce. 


 • Kdy musím doložit jazykový certifikát?

  Každá zahraniční univerzita má pro předložení jazykového certifikátu jiná pravidla. Informujte se vždy na webových stránkách příslušné zahraniční univerzity, případně se obraťte s dotazem přímo na jejich zahraničním oddělení. Řada univerzit  žádný certifikát nevyžaduje, bilaterální dohody o výměně studentů v programu Erasmus+ však zpravidla předpokládají znalost jazyka alespoň na úrovni B2.


 • Kdy musím mít připraven Learning Agreement?

  Nejpozději měsíc po nominaci na základě výběrového řízení, které probíhá na PF UK.


 • Zařizuje mi ubytování hostitelská univerzita?

  To je velmi individuální. Většina zahraničních univerzit nabízí možnosti ubytování pro zahraniční studenty.  Všechny důležité informace zpravidla najdete na webových stránkách zahraniční univerzity. Je třeba pečlivě sledovat, kdy a jakým způsobem si o ubytování lze zažádat.

  Zkuste se podívat také do databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus, kde najdete rovněž zkušenosti studentů s ubytováním z minulých let.


 • Lze studijní pobyt prodloužit nebo zkrátit?

  Studijní pobyt lze v odůvodněných případech jak prodloužit, tak i zkrátit. Změnit délku pobytu lze nejpozději jeden měsíc před plánovaným začátkem zahraničního pobytu (v průběhu pobytu to je možné jen s dostatečným předstihem před jeho původně plánovaným ukončením a s řádným zdůvodněním).

  Nejprve o změně informujte ZO PF UK, v žádosti změnu délky pobytu zdůvodníte. Pokud pobyt prodlužujete, je třeba přiložit potvrzení zahraničního oddělení příslušné zahraniční univerzity, že se změnou délky pobytu souhlasí. Zbývá-li v programu Erasmus+ dostatek finančních prostředků, nebývá s prodloužením pobytu zpravidla problém. Následně je rovněž třeba vybrat další předměty, doplnit je do původní přihlášky ve webové aplikaci UK, vygenerovat nový Learning Agreement a opět tuto dohodu zaslat všem stranám k podpisu.


 • Mohu si získané ECTS kredity ze zahraničí „přivézt“ do svého studia na PFUK?

  Ano, je to možné. Poté, co obdržíte po návratu ze studijního pobytu od zahraniční univerzity potvrzení absolvovaných předmětů (Transcript of Records), kontaktujte příslušnou referentku na studijním oddělení. Uznávání předmětů (kreditů) ze zahraničí upravují Pravidla pro organizaci studia na PF UK (čl. 56 a násl.).

  Budeme rádi, pokud si kredity necháte uznat, i když je pro své studium na PF UK už ani nepotřebujete -  výše uznaných kreditů po návratu ze studijních pobytů v rámci Erasmus+ je jedním z kritérií, jak jsou vysoké školy zapojené do tohoto programu hodnoceny a od nějž se odvíjí výše finančních prostředků pro další roky. Zažádáte-li o uznání, pomáháte tak i svým kolegům v dalších letech, na jejichž pobyty tak bude dostatek finančních prostředků.


 • Mohu vyjet na studijní pobyt ERASMUS+ i jako student uzavřeného studia?

  Ano. Důležité je, abyste nadále měli status studenta PF UK.Do zahraničí tak můžete vyjet za studiem či na praktickou stáž, i když už máte složenou některou ze státních závěrečných zkoušek. Jakmile byste však přestali být studenty PF UK, váš studijní pobyt tím automaticky končí (včetně možného důsledku v podobě vrácení části či celého stipendia).


 • Mohu vycestovat na studijní pobyt opakovaně?

  Ano. Celkem může student v pětiletém magisterském studiu strávit na zahraničních pobytech v programu Erasmus+ až 24 měsíců, doktorand pak (dalších) 12 měsíců. V rámci tohoto limitu lze kombinovat studijní pobyty i praktické stáže.


 • Jaký je rozdíl mezi studijním pobytem a praktickou stáží?

  V rámci studijního pobytu v zahraničí studujete, účastníte se výuky v rámci zvolených předmětů a plníte studijní povinnosti. Součástí může být i příprava diplomové či disertační práce.

  Praktická stáž je zaměřena na získání praktických zkušeností. Praktickou stáž si uchazeč sám zajišťuje, její náplň si sám domlouvá s příslušným pracovištěm.


 • Jak si najít praktickou stáž v zahraničí?

  Vybírat lze z pracovišť, která mají uzavřenou inter-institucionální dohodu o spolupráci s UK. Seznam pracovišť je uveden v univerzitní aplikaci (Erasmus -> Podat novou přihlášku -> Typ pobytu ‚praktická stáž‘). Další nabídky praktických stáží naleznete rovněž na  Erasmus Intern. Podrobné informace o praktických stážích jsou rovněž na Charles Abroad.


 • Jaká je výše stipendia během praktické stáži?

  Výše stipendia se odvíjí od země, ve které bude praktická stáž probíhat, výše stipendia je dle destinace 750 EUR nebo 630 EUR. Více informací o financování najdete zde.


 • Je možné změnit datum naplánovaného výjezdu změnit?

  Ano. Datum je možné změnit, je ale třeba předložit potvrzení hostitelské univerzity, že změna je možná (informační email, případně kalendář akademického roku na webových stránkách zahraniční univerzity). Je povinností studentů sledovat veškeré termíny související se zahraničním studijním pobytem a pokud dojde k jakékoliv změně termínů schválených v Learning Agreementu, neprodleně o tom informujte zahraniční oddělení PF UK. Nenechávejte vše na poslední chvíli, řešte případné změny včas, protože administrativní proces bohužel neumožňuje změny na poslední chvíli.


Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

 • Kam mohu vycestovat mimo Erasmus?

  Podívejte se na interaktivní mapu anebo přímo na celkový přehled. Ve filtru si můžete najít i jiné typy výjezdu, než je Erasmus.


 • Co je meziuniverzitní smlouva (výjezd)?

  Meziuniverzitní smlouvy uzavírá Rektorát UK pro celou univerzitu, resp. alespoň pro několik fakult současně. Zpravidla tyto smlouvy obsahují i ustanovení o reciproční výměně studentů (v určitém počtu za určité období). Tato kvóta se pak naplňuje na základě výběrových řízení, které probíhají na fakultní a následně i rektorátní úrovni. Ne každá fakulta je zapojena do výměny na základě každé meziuniverzitní smlouvy, studenti mohou vycestovat jen tam, kde se fakulta na meziuniverzitní smlouvě participuje, popř. v případě meziuniverzitních smluv, které nejsou oborově (fakultně) omezené.


 • Co je mezifakultní smlouva (výjezd)?

  I fakulta uzavírá své vlastní smlouvy s některými zahraničními univerzitami (resp. jejich právnickými fakultami). Obvykle jde o partnery mimo Evropu, kde se jinak sjednávají dohody o výměně přes program Erasmus. Výhodou je, že o nominacích v rámci mezifakultních dohod rozhoduje přímo fakulta, která tak disponuje svými vlastními kvótami na výměnu studentů bez zapojení dalších fakult UK.


 • Mohu získat na výjezd mimo Erasmus finanční podporu (kolik)?

  Určitě ano, dokonce se to předpokládá. U meziuniverzitních smluv zpravidla přispívá Rektorát UK z Fondu mobility, u mezifakultních smluv poskytuje fakulta stipendium z Fondu internacionalizace Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PPSŘ) nebo ze stipendijního fondu. Snahou je poskytnout stipendium až kolem cca. 20.000,- Kč na každý měsíc výjezdu, záleží na konkrétním typu výjezdu a objemu dostupných finančních prostředků.


 •  

zaměstnanci

 • Jaký je postup při podávání žádosti o výjezd na zahraniční pracovní cestu? 

  Postup při přípravě zahraniční pracovní cesty naleznete shrnutý přehledně zde.


 • Kde najdu relevantní formuláře? 

  Formulář žádosti o uvolnění na zahraniční pracovní cestu, formulář pro její vyúčtování i formulář pro závěrečnou zprávu z cesty je součástí dokumentu zveřejněného na webu fakulty zde.


 • Kdo a jak mi cestu zafinancuje? 

  Vždy záleží na typu výjezdu. Cesty mohou být financovány z programu Erasmus, grantů a výzkumných projektů, hostitelem, v omezené míře (ale jen nelze-li pro daný účel cesty použít jiné zdroje) i z prostředků ZO PF UK.


 • Jak se vyplácí záloha na pracovní cestu? 

  O zálohu si můžete (ale nemusíte) zažádat přímo ve formuláři žádosti o uvolnění na zahraniční pracovní cestu. Zpravidla bývá záloha vyplácena v hotovosti na pokladně fakulty, v odůvodněných případech může být zaslána i na účet. Zpravidla bývá záloha vyplácena v eurech, amerických dolarech, britských librách či polských zlotých (v případě domluvy i v českých korunách).


 • Jak se řeší pojištění? 

  Fakulta běžně zajišťuje cestovní pojištění pro vaši zahraniční pracovní cestu.


 • Jaké doklady potřebuji k vyúčtování? 

  K vyúčtování zahraniční cesty využijte formulář, který je součástí dokumentu pro zahraniční pracovní cesty zveřejněného na webu fakulty zde. Vedle toho, že budete muset uvést přesné časy přechodu hranic (popř. odletu/příletu) kvůli dopočtení přesné výše denního stravného, tak budete muset doložit uznatelnými účetními doklady (faktury, účtenky) i další náklady cesty nárokované k proplacení (zejména ubytování, jízdné, konferenční poplatek, parkovné atp.).


 • Z čeho jsou financovány příjezdy zahraničních kolegů a mezinárodní konference na PF UK? 

  Příjezdy si často hradí hosté sami ze svých prostředků (resp. prostředků vysílající instituce), v některých případech mohou být podpořeni ze strany PF UK skrze prostředky z grantů nebo výzkumných projektů. Má-li PF UK hradit byť jen část nákladů na příjezd zahraničního hosta, musí být s tímto hostem zásadně uzavřena nějaká forma dohody (obvykle DPP).


 • Jak zajistit ubytování pro zahraniční hosty a jaké jsou možnosti? 

  V tomto případě se můžete s důvěrou obrátit na ZO PF UK, které vám rádo nabídne podporu. Ubytování zajišťujeme zpravidla v univerzitním hotelu v Celetné, popř. v hotelu MŠMT v Dlouhé. Pokud není k dispozici volná kapacita v těchto ubytovacích zařízeních, pokusíme se poptat ubytování jinde.


 • Na které univerzity je možno vycestovat na výukový pobyt Erasmus? 

  Podívejte se na interaktivní mapu anebo přímo na celkový přehled. V seznamu si můžete najít univerzity, u nichž Erasmus dohoda předpokládá i výukové pobyty zaměstnanců.


 •