Katedra mezinárodního práva

Katedra mezinárodního práva

Katedra mezinárodního práva PF UK je pracoviště věnující se výuce a vědecké činnosti v oblasti mezinárodního práva veřejného. Její akademičtí pracovníci zahrnují členy orgánů mezinárodních organizací (Komise OSN pro mezinárodní právo, Benátská komise Rady Evropy), rozhodce, advokáty a experty se specializací na mezinárodněprávní otázky (např. mezinárodní investiční právo a arbitráž, lidská práva, uprchlické a migrační právo a další) a rovněž spolupracuje s odborníky z Ministerstva zahraničních věcí ČR a řady dalších institucí. Katedra poskytuje kvalitní výuku v předmětu povinného základu Mezinárodní právo veřejné, řadě povinně volitelných a výběrových předmětů a vykazuje vědeckou činnost, včetně projektů mezinárodní spolupráce (např. Slovensko, Brazílie, Francie, Rakousko atd.), v řadě oblastí mezinárodního práva.  

Další informace k výuce

  • Katedra zaštiťuje řadu povinně volitelných a volitelných předmětů, které nabízejí studentům získání podrobných znalostí mimo jiné v oblasti mezinárodního práva trestního, mezinárodního práva humanitárního, uprchlického práva, ochrany lidských práv, kodifikace mezinárodního ekonomického práva, práva mezinárodních prostorů a mnoha dalších.
  • Součástí nabídky, která tvoří specializační modul, jsou vedle SVOČ i stáže (na Ministerstvu zahraničních věcí ČR), či právní klinika (Odborná praxe – praxe v neziskových organizacích); zde získají studenti nejen možnost prohloubit své znalosti, ale také zkušenosti s praktickou prací v dané oblasti.
  • Katedra dlouhodobě garantuje přípravu týmů pro mezinárodní moot courts, mimo jiné JESSUP, Telders, Vis Moot Court, či je přímo (spolu)organizuje (Asylum Law Moot Court).
  • Katedra je výrazně zapojena do vědeckých projektů (v např. v rámci PRVOUK 04, UNCE). Katedra také nabízí doktorandům a studentům s hlubším zájem o problematiku mezinárodního práva podle možností zapojení do projektů, kupříkladu tzv. Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), kde se spolu se členy katedry věnují zajímavým tématům (cyklus seminářů a kolektivní publikace).
  • Členové katedry se aktivně účastní mezinárodních konferencí a publikují v ČR i zahraničí. Řada z nich také působí v mezinárodních expertních orgánech.
  • Katedra mezinárodního práva dále garantuje doktorský studijní program „Mezinárodní právo“, a to nejen v českém, ale i anglickém jazyce (International Law).
  • Katedra zajišťuje též rigorózní řízení a anglické kurzy v rámci programu LLM a Erasmus.