Ukončení studia a promoce

Ukončení studia a promoce

Ukončení studia

Za den ukončení studia je považován den vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky. Od tohoto dne mají absolventi právo používat příslušný akademický titul. Ukončením studia absolvent ztrácí status studenta.

Zdravotní pojištění hradí stát do konce měsíce, ve kterém absolvent úspěšně ukončil studium, a dále následující kalendářní měsíc, pokud absolvent nemá po celý tento měsíc příjem z výdělečné činnosti a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Změnu studijního stavu je povinnost hlásit do 8 dnů své zdravotní pojišťovně. Za zaměstnané absolventy by to měl učinit zaměstnavatel (doporučujeme si to u zaměstnavatele ověřit). 

Diplomy se předávají na promocích, které se v některých případech konají až několik měsíců od ukončení studia. V případě potřeby slouží jako dočasný doklad o ukončení studia pro zaměstnavatele apod. potvrzení o ukončení studia, které je možné vygenerovat z informačního systému a studijní oddělení ho potvrdí.

Diplomy se tisknou pouze hromadně, vždy po ukončení jarního, podzimního a zimního období ústních státních závěrečných zkoušek a uzavření seznamu absolventů. Poslední dny pro konání 1. a 2. části SZK a pro zadání výsledku písemné části státní závěrečné zkoušky do Studijního informačního systému, aby mohl být absolvent zařazen na nejbližší termín promocí jsou vždy uvedeny v harmonogramu příslušného akademického roku (čl. 3–5).

Magisterská promoce

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského studia se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 541/3, Praha 1 (Rektorát UK).
Na promoci jsou všichni absolventi zahrnuti automaticky, není nutné se přihlašovat.
Termíny promocí jsou stanoveny na celý akademický rok a jsou zveřejněny prostřednictvím opatření děkana v harmonogramu akademického roku pro magisterský studijní program. Promoce se konají třikrát do roka - v březnu, v červnu a v listopadu. Zpravidla probíhají ve dvou dnech. Termíny jsou absolventům přidělovány abecedně prostřednictvím informačního systému. Po přidělení termínu systém vygeneruje automatický e-mail, ve kterém absolvent dostane informaci o předběžně přiděleném termínu. Přestože je to termín předběžný, měnit se už nebude a můžete s ním počítat. Nejpozději tři týdny před promocí je absolventům doručen druhý e-mail s potvrzením přiděleného termínu promoce. 
Individuální přesuny absolventů mezi jednotlivými skupinami nejsou z organizačních důvodů možné. V případě, že víte, že se nebudete moci promoce z vážných důvodů zúčastnit, oznamte svou omluvu e-mailem studijní referentce Ivaně Králové (kralova@prf.cuni.cz). Diplom si po promoci vyzvednete na studijním oddělení.

Organizační pokyny k magisterské promoci 

Věnujte prosím pozornost jak pravidlům organizace promoce, jejichž respektování přispěje ke klidnému a bezproblémovému průběhu tohoto slavnostního aktu, tak textu slavnostní sponze, který stvrdíte svým slibem.
Čas uvedený na pozvánce je nutné dodržet. Do Karolina se všichni absolventi dostaví ve vhodném společenském oděvu nejpozději 30 - 40 minut před zahájením promoce a shromáždí se v prostoru před Velkou aulou. 30 minut před začátkem promoce budou všichni společně pozváni do místnosti vedle Velké auly, kde svým podpisem do matričního listu potvrdí převzetí magisterského diplomu. Po podpisu následuje řazení absolventů a všichni jsou  univerzitním ceremoniářem seznámeni s průběhem slavnostního obřadu. Chybějící absolventi jsou ze seznamu vyškrtnuti a nelze je zařadit zpět. Samotná promoce trvá přibližně 40 minut. 

Znění magisterské sponze s českým překladem

Řád imatrikulací a promocí

Promoce jsou důležitou událostí i pro rodinné příslušníky a kamarády. K slavnostnímu obřadu si může každý promovaný absolvent pozvat  své hosty (počet není omezen, vstupenky nevedeme), které prosíme o respektování několika pravidel organizace promocí:

  • Dodržení konvence společenského oděvu.
  • Hosté zaujmou své místo nejpozději 15 minut před zahájením promoce. Zvláště v jarním a podzimním termínu, kdy je nutné odkládat svrchní oděv v šatně, doporučujeme časovou rezervu.
  • Před vstupem do auly je nezbytné vypnout mobilní telefony.
  • V průběhu promoce se netleská.
  • Pořizovat soukromé záznamy je možné pouze ze sedadla, nikoli z uličky. Tímto opatřením chráníme především klidný průběh promoce, který by byl pohybem hostů za účelem pořizování fotografií nebo videozáznamů narušen. 
  • Vzhledem k délce obřadu prosíme o zvážení účasti dětí do 4 let věku. Narušení slavnostního obřadu pláčem malého návštěvníka může být nepříjemné jak účinkujícím (prorektorovi, promotorovi či vedení fakulty, kteří předříkávají slib a představují absolventy), tak ostatním účastníkům a může být důvodem k přerušení promoce. 

Prosíme všechny absolventy, aby s těmito pravidly své hosty seznámili. 

V průběhu promoce jsou profesionální firmou zajištěnou rektorátem UK pořizovány fotografie a videozáznamy určené k jejich rozmnožování a šíření (informace na www.promoce.cz). Nebude-li některý z Vašich hostů souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu,  může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil. Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat o vyřazení z promoce. Magisterský diplom mu pak bude vydán po termínu promoce na studijním oddělení.

Diplomy a dodatky

Další informace k univerzitním diplomům, dodatkům a jejich ověřování naleznete zde.