Zápis předmětů

Zápis předmětů

Aktualizováno 05.02.2024

Zápis předmětů do letního semestru

Aktuální informace o organizaci zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr akademického roku 2023/2024:

Zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty, společenskovědní, dovednostní a jazykové povinně volitelné předměty;

2. ve druhé fázi zápisu od 21:00 předměty obecné povinně volitelné a volitelné.

   

Zahájení zápisu:

v pondělí 12. února 2024 v 19:00 (23:00 pro ostatní fakulty UK)

Ukončení zápisu předmětů:

v neděli 10. března 2024

Harmonogram zahájení zápisu

     

První fáze

 

zápis povinných předmětů, společenskovědních a jazykových povinně volitelných předmětů (PVP)

(studenti prvního ročníku si mohou zapsat jeden dovednostní PVP určený pro první ročník)

 

od 19:00

zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník a společenskovědních PVP pro 1. ročník (studenti 1. ročníku a účastníci CŽV)

 

od 19:20

zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník (HPRAVO2020 – Občanské právo hmotné III HPOP0003, Občanské právo procesní I HPOP0007, 
Obchodní právo I HPOP0011, Správní právo I HPOP0021)
(studenti 2. ročníku)

  od 19:30 zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník (HPRAVO2020 – Trestní právo II HPOP0032, Ústavní právo III HPOP0043, Mezinárodní právo veřejné II HPOP0046, Evropské právo II HPOP0048, Právo a ekonomie II HPOP0062)
(studenti 2. ročníku)

 

od 19:40

zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník 
(studenti 3. ročníku)

 

od 20:00

zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník 
(studenti 4. ročníku)

 

od 20:20

zápis předmětů ze skupiny dovednostních PVP doporučené pro 1. ročník pro studenty 1. ročníku a účastníky CŽV, kteří nemají v zimním semestru zapsán žádný dovednostní PVP (lze zapsat pouze 1 PVP)

 

od 20:40

zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů

Povinné předměty doporučené pro jiný ročník, než v kterém je student zapsán, lze zapisovat až v druhé fázi zápisu dle kateder (čl. 7 odst. 8 SZŘ UK).

     

Druhá fáze

 

zápis předmětů povinně volitelných (PVP), volitelných předmětů (VP) a povinných předmětů bez ohledu na doporučený ročník pro studenty PF UK

— první vlna

 

umožněn zápis nejvýše 2 předmětů PVP nebo VP podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder (do čehož se započítává i dovednostní PVP zapsaný v první fázi, nezapočítává se však jazykový a společenskovědní PVP)

 

od 21:00

Katedra jazyků

Katedra právních dějin

Katedra teorie práva a právních učení

 

od 21:10

Katedra tělesné výchovy

Katedra ústavního práva

Katedra národního hospodářství

 

od 21:20

Katedra politologie a sociologie

Katedra mezinárodního práva

Katedra občanského práva

 

od 21:30

Katedra evropského práva

Katedra obchodního práva

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

 

od 21:40

Katedra trestního práva

Katedra práva životního prostředí

Katedra správního práva a správní vědy

 

od 21:50

Katedra finančního práva a finanční vědy

Katedra právních dovedností

Katedra zdravotnického práva

— druhá vlna

od 22:00

umožněn zápis nejvýše 4 předmětů ze skupiny PVP a VP (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno)

— třetí vlna

od 22:30

zápis bez omezení – limit pro zápis předmětů bude zrušen úplně

REKTORÁTNÍ ÚVT (SPRÁVCE SIS) DOPORUČUJE PŘIHLÁSIT SE DO SIS VČAS PŘED SAMOTNÝM ZAČÁTKEM ZÁPISU, TJ. PŘED 19. HODINOU


UPOZORNĚNÍ V SIS:  

Přístup do SIS je v rámci celé UK umožněn v jednom platném přihlášení. Při pokusu o další souběžné přihlášení (ve shodném prohlížeči/v jiném prohlížeči/v dalším zařízení) dojde k ukončení předcházející relace a neuložená data budou ztracena.

Obecné a doplňující informace k zápisu předmětů

Možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je vázána na podmínku účasti v elektronické anketě v SIS – hodnocení výuky studenty.

Kontrola toho, že si budete moci řádně zapsat předměty, je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu Anketa.“ Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Testovací zápis

Ještě před tímto datem máte možnost si otestovat zápis na testovacím prostředí https://is.cuni.cz/teststud. V termínu od 8. února 2024 19:00 bude probíhat testovací zápis dle harmonogramu zahájení ostrého zápisu, který je pro oba termíny společný. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Případné problémy se zápisem zasílejte na adresu webmaster@prf.cuni.cz. Upozorňujeme, že data v testovacím prostředí jsou převzata ze SIS ze dne 31. ledna. Pokud tedy vyplníte např. studentskou anketu nebo budete zapsáni do nového akademického roku po tomto datu, tak se tato změna již nepromítne v testovacím prostředí.

Návody a doporučení k zápisu naleznete zde.

Zápis ve vlnách

Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého v první vlně druhé fáze zápisu by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět. 

V druhé vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s informačním systémem.

V rámci prostupnosti studia na Univerzitě Karlově mají studenti možnost zapsat si jako volitelný předmět také předměty vyučované na jiné fakultě UK.

Zápis předmětů pro studenty podle akreditace

Povinné předměty

Studenti se studijním plánem HPRAVO2023 a účastníci kurzu CŽV si zapisují předměty HPOP3###. 

Studenti se studijním plánem HPRAVO2020 si zapisují předměty HPOP0###. 

Studenti se studijním plánem HPRAVO2017 a HPRAVO5 si zapisují předměty HP#### (šestimístný kód).

Povinně volitelné a volitelné předměty

Studenti se studijním plánem HPRAVO2023, HPRAVO2020 a účastníci kurzu CŽV si zapisují PVP předměty HYYY#### (osmimístný kód).

Studenti se studijním plánem HPRAVO2017 a HPRAVO5 si zapisují PVP předměty HP#### (šestimístný kód).

Volitelné předměty jsou pro všechny studijní plány shodné HV#### s šestimístným kódem.

Některé předměty nemají rozvrhový lístek. U nich naleznete informaci, že výuku zajišťuje jiný předmět (většinou z jiného studijního plánu). Vy si vždy zapisujete předmět Vašeho plánu a při zápisu se Vám k tomuto předmětu automaticky přiřadí rozvrhový lístek předmětu zajišťujícího výuku nebo se zobrazí nabídka rozvrhových lístků předmětu zajišťujícího výuku.

Zápis předmětu Tělesná výchova

Zápis volitelného předmětu Tělesná výchova (dále jen TV) je z kapacitních důvodů rozdělen do čtyř předmětů TV I až TV IV. V letním semestru si lze zapisovat pouze TV II a TV IV. Předměty ve stejném semestru jsou svázány pomocí rekvizit, proto je nutné si je zapisovat ve sledu. Nemáte-li splněnu TV II, nemůžete si zapsat TV IV. Výuka předmětu TV IV zajišťuje předmět TV II.

Máte-li již splněny TV II i TV IV, máte možnost si zapsat předmět Zájmová tělesná výchova II.

Předmět Zájmová tělesná výchova II je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu II a IV. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia jako jiné volitelné předměty.

Zápis předmětu Zájmová tělesná výchova II začne 19. února 2024 od 10:00.

Potvrzení zápisu

Po skončení období zápisu jsou provedené zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný a trvalý. Závazně zapsané předměty již není možné vymazat, pokud se nejedná o výjimky podle čl. 5 odst. 6 a 7 POS. Toto pravidlo se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakýkoli zapsaný předmět tak bude natrvalo evidován v SIS bez ohledu na to, zda bude nebo nebude splněn.

Rekvizity

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Studijní plány). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola v SIS. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat ("absolvovat" předmět znamená, že je splněna nejen kontrola studia příslušného předmětu, ale také kontroly studia všech předmětů, které jsou jeho rekvizitami). Nerespektování rekvizit vede k blokování kapacity těchto předmětů pro studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů je studijním oddělením před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) prováděn výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami.

V případě volitelných předmětů vyučovaných na fakultě je respektování rekvizit doporučeno, není však podmínkou zápisu a absolvování předmětu (viz čl. 7 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK). Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení ve lhůtě 1 týdne po skončení řádného zápisu předmětů.

Ve lhůtě 1 týdne po skončení řádného zápisu předmětů je možné se na předmět dodatečně zapisovat prostřednictvím sekretariátu akademického pracoviště, které zajišťuje výuku příslušného předmětu. Bližší podmínky pro dodatečný zápis stanoví vedoucí akademického pracoviště.

Po uplynutí 1 týdne od skončení řádného zápisu předmětů je možné se mimořádně dodatečně zapsat na předmět pouze na základě písemné žádosti podané proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, která je dostupná v dokumentech studijního oddělení. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, co se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji doručit do podatelny. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program. Je-li žádost schválena, studijní referentka provede zápis předmětu do SIS.

V případě, že nejsou splněny rekvizity stanovené pro zápis povinného předmětu nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného na fakultě, je zápis takového předmětu možný pouze na základě písemné žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení. Žádost se podává nejprve garantovi předmětu a poté, co se k ní garant předmětu vyjádří, si student žádost na akademickém pracovišti vyzvedne a doručí na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Následně o žádosti rozhodne proděkan pro magisterský studijní program. Je-li žádost schválena, studijní oddělení provede zápis předmětu do SIS. Prominutí rekvizit se vztahuje pouze na zápis předmětu, nikoliv na absolvování předmětu a přidělení kreditů.

V případě, že bude na základě „žádosti o prominutí rekvizit pro zápis a zápis předmětu vyučovaného na PF UK“ prominuta tzv. „tvrdá korekvizita“, bude sice předmět zapsán studijním oddělením do SIS, ten však neumožňuje standardní, tj. elektronické, přihlášení na kontrolu studia. V takovém případě je nutné podat žádost na formuláři „Žádost o stanovení termínu zkoušky“. Tuto žádost musí nejprve potvrdit studijní oddělení. V návaznosti na to student tuto žádost podá prostřednictvím příslušného sekretariátu vedoucímu akademického pracoviště, který stanoví den a hodinu kontroly studia a zároveň osobu zkoušejícího. Prominutí rekvizit se vztahuje pouze na vykonání kontroly studia, nikoliv na absolvování předmětu a přidělení kreditů. V případě úspěšného vykonání kontroly studia, budou studentovi kredity započteny teprve v okamžiku, kdy vykoná předepsané rekvizity. Pokud student nesplňuje korekvizitu pro konání kontroly studia u předmětu, u které nežádal o prominutí rekvizit pro zápis, je třeba podat Žádost o prominutí rekvizit pro konání zkoušky.

V případě, že nejsou splněny rekvizity stanovené pro zápis předmětu na jiné fakultě UK, je zápis takového předmětu možný pouze na základě písemné žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení. Žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu a poté, co se k ní garant předmětu vyjádří, ji student vyzvedne a doručí do podatelny. Následně o žádosti rozhodne proděkan pro magisterský studijní program. Je-li žádost schválena, studijní oddělení provede zápis předmětu do SIS.

Některé předměty není možné zapisovat prostřednictvím Studijního informačního systému, ale pouze na základě motivačního dopisu. Tato podmínka je uvedena v SIS u příslušného předmětu (včetně informace, komu má být motivační dopis adresován a postoupen).

Opakovaný zápis předmětu, který je studijním programem stanoven jako povinný, který nebyl splněn v předchozím akademickém roce a u něhož je povolen opakovaný zápis předmětu, není třeba provádět prostřednictvím SIS. Tyto předměty (ať už se jedná o předměty vyučované v letním, nebo zimním semestru) se zapíší automaticky po skončení období zápisů, nejpozději do konce října příslušného roku. To platí i v případě pokračování studia po přerušení. 

V případě studijního plánu HPRAVO2023 nelze opakovat zápis povinných předmětů Teorie práva I, Teorie práva II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého I, Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo I, Občanské právo hmotné I a Úvod do studia práva.

Opakovaný zápis povinně volitelných předmětů

(a) V případě studijního plánu HPRAVO2020 a HPRAVO2023 ("nová akreditace", SP3) si je lze opakovaně zapsat pouze jedenkrát, a to v bezprostředně navazujícím akademickém roce (platí pro všechny skupiny PVP). Zápis neprovádí studijní oddělení.

(b) V případě studijního plánu HPRAVO17 a HPRAVO5 (SP2 a SP1) si lze předměty ze skupiny jazykových PVP a předměty ze skupiny PVP diplomových seminářů opakovaně zapsat pouze jedenkrát, jejich zápis však není nutný v bezprostředně následujícím akademickém roce. Zápis neprovádí studijní oddělení. Studenti, kteří si chtějí předmět ze skupiny jazykových PVP opakovaně zapsat (a zároveň již nechtějí v letním semestru znovu absolvovat výuku), mohou požádat o opakovaný zápis tohoto předmětu již v zimním semestru na základě písemné žádosti, kterou podají studijnímu oddělení. Žádost musí být vyplněna na formuláři, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení. O tento zápis mohou požádat pouze studenti, kteří měli předmět již jednou zapsán.
 

Upozornění pro studenty, kteří mají v rámci ISP rozložený ročník na dva akademické roky.
Prosím mějte na paměti, že máte-li rozložen ročník na dva akademické roky (či více) a během prvního akademického roku vyčerpáte všechny termíny kontroly studia z nějakého předmětu, budete si moci zapsat tento předmět opakovaně a konat další kontroly studia až po skončení ISP a poté, co se zapíšete do dalšího ročníku. 

Klauzurní práce a diplomové semináře

Klauzurní práce a diplomové semináře je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku. K přihlášení se na zkoušku nebo klauzurní práci je však třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením, tedy že předběžný zápis byl změněn na závazný zápis. Při zápisu diplomových seminářů je třeba si současně zapsat i příslušné části státních zkoušek (obhajobu a oborovou část státní závěrečné zkoušky). Kódy pro příslušné části SZZK naleznete v seznamu rekvizit u diplomového semináře. Studijní oddělení provádí potvrzení zápisu KLP a diplomových seminářů v SIS, mimo období zápisu předmětů, jednou týdně v termínech potvrzení zápisu klauzurních prací. V případě, že se v daném týdnu KLP nepotvrzují, provede studijní oddělení potvrzení zápisu ve čtvrtek dopoledne. Ukončení zápisu klauzurních prací a diplomových seminářů do letního semestr bude ukončeno 20.9.2024 v 10:00.

Upozornění:

Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Zápis povinného předmětu a povinně volitelného předmětu označeného vyšší římskou číslicí je vždy podmíněn zápisem předmětu označeného nižší římskou číslicí; absolvování povinného předmětu a povinně volitelného předmětu označeného vyšší římskou číslicí je vždy podmíněno absolvováním předmětu označeného nižší římskou číslicí. Nelze se přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek z příslušného předmětu s nižší římskou číslicí.

Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, kdy je vhodné si předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit!

Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění příslušné ústní zkoušky. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.

Podrobnosti přihlašování se na klauzurní práce jsou uvedeny v samostatné sekci.

Upozornění: Pro účast na jarních termínech soukromoprávních a veřejnoprávních částí státní závěrečné zkoušky je důrazně doporučeno získat 300 kreditů nejpozději v zimním semestru. Vzhledem k začátku zkouškového období a termínům zkoušek a zápočtů, které se většinou konají až po termínu, dokdy je nutné splnit předpoklady pro připuštění ke státní zkoušce, není většinou možné absolvovat předměty zapsané v letním semestru v dostatečném předstihu před konáním jarního termínu. V případě tělesné výchovy je vyloučeno absolvovat předmět dříve než v zápočtovém týdnu.

Videonávod

Videonávod zápisu předmětů naleznete v sekci Fakulta > Informační služby > Informační systém UK > Zápis předmětů s rozvrhem.

Technický popis internetového zápisu předmětů

Internetový zápis je určen pro studenty magisterského studijního programu.

Aplikace internetového zápisu je součástí Informačního systému UK (dále jen IS), odkaz stránky IS je uveden na hlavní www stránce PF UK. Pro přístup do centrálního IS musí mít každý uživatel vyzvednut průkaz studenta Univerzity Karlovy, bližší informace jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-1444.html.

Návod k zápisu předmětů spolu s rozvrhem je k dispozici na adrese https://www.prf.cuni.cz/fakultait-sluzbyinformacni-system-uk/zapis-predmetu-s-rozvrhem

Dále musí mít každý uživatel aktivován uživatelský účet Centrální autentizační služby (dále jen CAS) na adrese https://cas.cuni.cz/.

Uživatelský účet v CAS je založen automaticky, uživatel si musí pro aktivaci nastavit uživatelské heslo. Jednou možností je (např. při vyzvednutí průkazu) ve Výdejním centru průkazů požádat o vydání aktivačního klíče k CAS, pomocí kterého lze nastavit uživatelské heslo. Alternativou je aktivace (nebo změna v případě ztráty či zapomenutí hesla) na základě osobních údajů. Po zadání vybraných osobních úda­jů může uživatel změnit/nastavit přístupové heslo.

Bez průkazu a aktivovaného uživatelského účtu CAS nebude studentovi umožněno se do centrálního IS přihlásit.

Podrobnější informace o CAS student nalezne na adrese https://cas.cuni.cz/.

Za úkony provedené pod svým uživatelským jménem a heslem nese uživatel plnou odpovědnost.

IS, resp. aplikace internetového zápisu, se ovládá prostřednictvím webového prohlížeče, který je součástí programového vybavení počítačů. Přístup na stránky IS není omezen na fakultní počítačovou síť, ale je dostupný i z externích míst (z domova, při studijním pobytu na jiné univerzitě či v zahraničí apod.). Přenos dat probíhá výhradně po zašifrovaném kanále, čímž je zajištěna ochrana dat během přenosu.

Zápis předmětů bude probíhat tak, že se studentovi po přihlášení do IS (zadáním uživatelského jména a hesla) a zvolení příslušného modulu zobrazí seznam předmětů a seminářů, ze kterých si může v aktuálním semestru vybrat. Spuštění zápisu předmětů probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který je v předstihu zveřejněn v novinkách na webových stránkách fakulty. Po naplnění předem stanovené kapacity nebude nadále zápis na takový předmět či seminář možný (pokud se některý z přihlášených studentů neodhlásí). Takto zapsané předměty jsou označeny jako předběžně zapsané a to do ukončení zápisu. Poté jsou předměty převedeny na povinně zapsané a student již nemá možnost provádět jakékoliv změny v zápisu předmětů. 

K nápovědě pro práci s modulem se dostanete po stisknutí otazníku v pravém horním rohu záhlaví. Student ukončí práci s IS odhlášením.

Aktuality