Výkazy a potvrzení o studiu

Výkazy a potvrzení o studiu

Obsah:

 

I. Co je od „výkaz o studiu“?
II. Kde lze získat výkaz o studiu?
III. Lze získat výkaz o studiu v elektronické podobě digitálně podepsaný?
IV. Co je od „index“ a k čemu slouží?
V. Jak lze „index“ získat?
VI. Jak lze získat potvrzení o studiu?

 

I. Co je „výkaz o studiu“?
 

Od 1. 10. 2015 se za výkaz o studiu považuje výhradně výpis splněných studijních povinností, a to buď v listinné podobě podepsaný studijním oddělením, nebo v elektronické podobě opatřený elektronickou značkou univerzity. 

 

II. Kde lze získat výkaz o studiu?
 

O výpis splněných studijních povinností v listinné podobě lze požádat v úředních hodinách studijního oddělení a zde Vám bude bezplatně vystaven. 

 

III. Lze získat výkaz o studiu v elektronické podobě podobě digitálně podepsaný?
 

Výkaz o studiu lze také získat v elektronické podobě. V Informačním systému Studium v modulu Výsledky zkoušek je možné si tento digitálně podepsaný výkaz kdykoliv stáhnout (ikona "Tisknout výpis splněných povinností s elektronickým certifikátem").
Rovněž je také možné za poplatek 30 Kč za stránku provést autorizovanou konverzi tohoto výkazu do listinné podoby. Výpis splněných studijních povinností opatřený elektronickou uznávanou značkou bude v takovém případě třeba vložit do úschovny Czech Point na adrese https://www.czechpoint.cz/uschovna/ a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu (pošty, úřady, velvyslanectví ČR apod.).

  

IV. Co je „index“ a k čemu slouží?
 

Ani po 1. 10.2015 nebyly indexy zrušeny zcela. Nově je volitelně možné si vést „listinný dokument pro potvrzování vykonání ústních zkoušek a ústních částí kombinovaných zkoušek, který může sloužit též k prokazování totožnosti studenta. Tento dokument se i nadále nazývá index, jeho účel a význam je však úplně jiný, než význam dosavadních výkazů o studiu.

Především student není povinen takový dokument vůbec mít. Při zkoušce je totiž nově možné se prokázat průkazem studenta ISIC, občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti. Výhoda těch, kdo index mají, však spočívá kromě toho, že se jím mohou prokazovat, také v tom, že mají právo žádat, aby jim do indexu byly zapsány výsledky ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušky, a to bezprostředně po jejím skončení. Jinam než do indexu a „bezprostředně“ po skončení zkoušky zápisy prováděny nebudou.

V jiných případech, než jsou ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušek, tj. zejména u zápočtů nebo klauzurních prací nebudou zápisy do indexů prováděny. 

 

V. Jak lze „index“ získat?
 

Studenti si mohou na studijním oddělení (přepážka č.1)  zakoupit tiskopis indexu a na studijním oddělení si jej nechat tzv. autorizovat, tedy nechat si potvrdit, že jméno se shoduje s fotografií. V případě ztráty nebo zničení indexu je možné požádat o autorizaci nového indexu. Cena indexu je 50 Kč. 

Pokud máte výkaz o studiu z předchozích let, ten sice ztratil status veřejné listiny, ale od tohoto akademického roku se považuje za autorizovaný index, který lze používat tak, jak je uvedeno výše. 

 

VI. Jak lze získat potvrzení o studiu?
 

1. Potvrzení o studiu si vytiskněte přímo z informačního systému a následně předložte v úředních hodinách k potvrzení na studijním oddělení. Jiná potvrzení, než ta, která byla vygenerována v informačním systému nebude studijní oddělení potvrzovat. Potvrzení o studiu lze vydat pouze osobě, které se údaje v potvrzení týkají, nebo osobě zmocněné na základě plné moci.

2. Je možné si vygenerovat potvrzení o studiu opatřené elektronickou pečetí UK. Potvrzení o studiu opatřené elektronickou pečetí bude v takovém případě třeba vložit do úschovny Czech Point na adrese https://www.czechpoint.cz/uschovna/ a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. Postup naleznete zde.

3. Potvrzení o studiu pro studenty v uzavřeném studiu, lze vydat až po začátku akademického roku.