Ostatní

Ostatní

Do této sekce budeme průběžně vkládat další opakující se nabídky UK či dalších subjektů (nadací, vládních agentur apod.) týkající se mezinárodních příležitostí.

Nabídka stáží u Soudního dvora EU

Soudní dvůr Evropské unie nabízí absolventům (nejen) právnických fakult každý rok omezený počet placených stáží v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie a v útvarech Soudního dvora.

Stáže v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie mají minimální délku tři měsíce a maximální délku pět měsíců. Začínají v průběhu obou níže uvedených období vždy prvního a šestnáctého dne každého měsíce. Stáže v útvarech Soudního dvora trvají pět měsíců a začínají první den prvního měsíce každého z níže uvedených období.

Stáže v útvarech Soudního dvora probíhají především na ředitelstvích pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby.

Existují dvě období stáží:

– od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 15. září),

– od 16. září do konce února v případě stáží v kabinetech a od 1. října do konce února v případě stáží v útvarech (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 15. dubna).

Stipendium činí 1 405 eur měsíčně.

Podrobné informace o této možnosti naleznete v informační brožuře SDEU zde.

Pan-European Seal Programme

Univerzita Karlova je začleněna do programu Pan-European Seal Programme, který zahrnuje možnosti ročních stáží čerstvých absolventů u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO: Pan-European Seal Professional Traineeship Programme) a Evropského patentového úřadu (EPO: Pan-European Seal Young Professionals Programme). Stáže jsou v obou případech placené (cca. 1.200 Euro u EUIPO, cca. 2.000 Euro u EPO měsíčně).

Stáže jsou vypisovány pro absolventy řady oborů, mezi nimi též právo. Podmínky přihlášek a případných stáží v daném kalendářním roce je nutné předem ověřit u EUIPO/EPO.

Jste-li čerstvým absolventem PF UK, můžete se v případě předběžného zájmu o tyto pozice obrátit na Zahraniční oddělení PF UK (international@prf.cuni.cz), (PF) UK musí zaslat seznam svých doporučovaných uchazečů na EUIPO, resp. EPO vždy nejpozději do konce února příslušného roku. Pouze doporučení kandidáti si pak mohou v elektronickém systému EPO a EUIPO založit následně formální přihlášku, kterou budou tyto instituce posuzovat při výběru svých stážistů na příští rok (začátek stáže je vždy od cca. poloviny září daného roku s možností jejího prodloužení až o další dva roky, na prodloužení stáže však není právní nárok).

V případě zájmu absolventa (popř. studenta, který se před začátkem stáže chystá své studium úspěšně ukončit) o tuto formu stáže vyžaduje PF UK zaslání životopisu (Europass formát ve Wordu) a motivačního dopisu (v anglickém jazyce, popř. pro EPO též němčině či francouzštině, rozsah alespoň 3 strany). Před doporučením uchazeče na tuto stáž bude přihlédnuto též ke studijním výsledkům během studia na PF UK a pozornost bude věnována předmětům, které z oblasti práva duševního vlastnictví na PF UK uchazeč absolvoval, popř. budou zohledněny též předchozí další fakultní a mimofakultní zkušenosti z této oblasti (mimo jiné též případná práce SVOČ, téma diplomové práce apod.).

TIP

Bližší informace naleznete informačních dokumentech EUIPO, resp. EPO.

Vedle nabídky stáží umožňuje Pan-European Seal Programme další formy vzdělávání v oblasti duševního vzdělávání, mimo jiné též nástroje k posílení výuky práva duševního vlastnictví na univerzitách.

PES logo

Nadační fond The Scholar Foundation

Nadační fond The Scholar Foundation

nabízí finanční podporu zájemcům o studium navazujícího magisterského nebo Ph.D. programu na zahraničních univerzitách i studentům vyjíždějícím v rámci meziuniverzitních dohod, zejména do mimoevropských destinací či na prestižní univerzity v Evropě.

Přihlášky je možno podávat obvykle do konce dubna.

 

Veškeré informace naleznete na webových stránkách nadačního fondu.