Ostatní

Ostatní

MOBILITA DOKTORANDŮ V REŽIMU FREEMOVER

Studenti doktorských studijních programů mohou vycestovat do zahraničí též na individuálně připravené studijní nebo výzkumné pobyty, jakož i na konference s aktivní účastí. Pokud nemohou být tyto aktivity podpořeny zcela nebo alespoň z části z jiných finančních zdrojů (např. Erasmus+, DAADAktion ÖsterreichFulbright, programy Domu zahraniční spolupráceGAUKFond mobilityPOINT UK, meziuniverzitní či mezifakultní dohody), lze žádat o podporu na tyto cesty podle zde uvedených pravidel ze stipendijního fondu PF UK. 

Pro výjezdy, které mají být uskutečněny v zimním semestru akademického roku 2023/2024 a dále v průběhu kalendářního roku 2024, se tímto vypisuje pět kol výzvy k podávání žádostí o podporu zahraničních mobilit ze stipendijního fondu PF UK. Žádosti lze podávat pouze před uskutečněním mobility, o jejíž podporu je žádáno, a to podle následujícího časového harmonogramu:

1. kolo pro mobility zahájené v době od 9.10.2023 do 31.12.2023 – uzávěrka 29.9.2023;

2. kolo pro mobility zahájené v době od 1.1.2024 do 31.3.2024 – uzávěrka 15.11.2023;

3. kolo pro mobility zahájené v době od 1.4.2024 do 30.6.2024 – uzávěrka 15.2.2024;

4. kolo pro mobility zahájené v době od 1.7.2024 do 30.9.2024 – uzávěrka 15.5.2024;

5. kolo pro mobility zahájené v době od 1.10.2024 do 31.12.2024 – uzávěrka 15.8.2024.

Na základě této výzvy budou zahraniční mobility studentů v uvedeném období podpořeny ze stipendijního fondu PF UK v každém z pěti kol částkou ve výši max. 250 000 Kč (souhrnně za všechny žádosti dohromady). Výzva se vypisuje společně pro magisterské i doktorské studenty PF UK.

Žádost se podává prostřednictvím online formuláře (zveřejněn pro každou výzvu) s následujícími přílohami (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

 • vyplněná žádost o přiznání účelového stipendia;
 • životopis; 
 • motivační dopis s předběžným studijním nebo výzkumným plánem v rámci zahraničního pobytu, uvedením cílového zahraničního pracoviště (popř. místa konání a pořadatele konference apod.) a předběžné délky pobytu, uvedením přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též s informací o aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • v případě výzkumných pobytů předběžný příslib přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity/instituce či její knihovny (může být i v cizím jazyce a postačí emailem – student si jej zajišťuje sám), v případě konferenčních účastí doložení podání abstraktu, popř. jeho přijetí do programu konference;
 • doporučení školitele na PF UK;
 • vyčíslení předpokládaných nákladů (např. formou doložení cen nabízeného ubytování v dané lokalitě, ceny za leteckou či jinou dopravu atp.).

V rámci výběrového řízení jsou uchazeči hodnoceni na základě podaných písemných podkladů s tím, že se nevylučuje ani možnost ústního pohovoru před komisí, na který bude student případně pozván. Žádosti o tuto formu zahraniční mobility se hodnotí na základě těchto kritérií:

 • přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu (preferovány jsou výstupy v časopise v databázích WoS a Scopus);
 • přínos pro další akademický i profesní rozvoj studenta a působení doktoranda na fakultě;
 • plnění studijních povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

 

O výsledcích rozhoduje děkan fakulty po projednání v kolegiu děkana a s přihlédnutím k doporučením hodnotící komise, které předsedá proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK.

Stipendium ze stipendijního fondu PF UK je přiznáváno s ohledem na hospodárnost a předpokládané reálné náklady daného zahraničního pobytu, míru naplnění hodnocených kritérií a s ohledem na celkový objem dostupných finančních prostředků. Na stipendijní podporu nemá student nárok a přiznána může být i částka nižší, než o kterou bylo žádáno. Stipendijní podpora představuje pouze příspěvek na úhradu nákladů pobytu v zahraničí a je třeba počítat s tím, že nemusí pokrýt veškeré náklady spojené se zahraničním pobytem.

Zahraniční mobilita může být ze stipendijního fondu PF UK takto podpořena maximálně v následující výši:

 1. Příspěvek na stravu a bydlení:
 • 1 - 14 dní: max. 1.650,- Kč/den
 • 15 - 30 dní: max. 1.200,- Kč/den
 • 31 - 61 dní: max. 3.600,- Kč za každý další započatý týden
 1. Příspěvek na cestovné (dle kalkulátoru vzdálenosti):
 • 0 - 500 km: max. 4.500,- Kč
 • 500 - 2 000 km: max. 6.600,- Kč
 • nad 2 000 km: dle předložené kalkulace ceny letenky (economy class)
 1. Poplatek za aktivní účast na mezinárodní konferenci: v plné výši.

 

Jsou-li předpokládané náklady nižší než výše uvedené limity, bude žádost posuzována na základě předpokládaných nákladů. V případech zvláštního zřetele hodných se vyhrazuje právo posoudit náklady individuálně i nad rámec uvedených limitů.

V případě, že student neuskuteční zahraniční mobilitu, která byla podpořena na základě této výzvy, je povinen stipendijní prostředky v plné výši bezodkladně vrátit PF UK. V případě, že student uskutečnil zahraniční mobilitu v jiném než v žádosti uváděném rozsahu, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat zahraniční oddělení PF UK a vrátit PF UK alikvotní část přiznaného stipendia.

Tento program se netýká stipendijní podpory studentů, kteří se účastní zahraničních moot courtových soutěží jakožto členové nebo kouči fakultních týmů, jejichž zapojení do dané soutěže bylo fakultou předem schváleno na základě výzvy v rámci tvorby rozpočtu. Dále se tato výzva netýká studentů žádajících o stipendium v souvislosti se zahraničním výjezdem v rámci mezifakultní či meziuniverzitní spolupráce a studentů, kteří se účastní jiných akcí, které PF UK zcela či částečně v zahraničí organizuje nebo se na nich jinak přímo participuje. Stipendijní podpora se v takovém případě řeší individuálně mimo tuto výzvu.

TIP

Po návratu nezapomeňte svůj zahraniční studijní či výzkumný pobyt zanést do evidence doktorandských aktivit v SIS.

NABÍDKA DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací MŠMT a spravuje skrze tzv. Akademickou informační agenturu (AIA) řadu dalších mobilitních programů a nabídek.

Nabídka výjezdů zahrnuje celou řadu zemí světa a obsahově se může jednat o stipendijní podporu semestrálních či ročních studijních pobytů, letní školy, jazykové kurzy atp. 

Přehled všech nabídek včetně bližších podmínek naleznete v Katalogu stipendijních nabídek, popř. ve Vyhledávači na stránkách AIA.

Krátkodobá mobilita doktorandů mimo program Erasmus+

PF UK zpravidla každý rok vypisuje výzvu, ve které nabízí možnost finanční podpory krátkodobých studijních a výzkumných pobytů doktorandů v zemích, které se nepodílí na programu Erasmus+ (na univerzitách v těchto zemích nebo na institucích, které nejsou vysokými školami). Podpora je poskytována z prostředků tzv. Fondu internacionalizace Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PPSŘ), popř. ze Stipendijního fondu PF UK.

Jedná se o studijní a výzkumné pobyty v délce trvání cca. 2 - 6 týdnů, které nemohou být podpořeny z jiných finančních zdrojů, eventuálně jen zčásti (např. na základě meziuniverzitních či mezifakultních dohod, DAAD, Aktion Österreich, Fulbright, programy Domu zahraniční spolupráce, Cooperatio). Výše přiznaného stipendia je max. 30.000,- Kč na každý celý měsíc cesty. Stipendium je přiznáváno s ohledem na předpokládané reálné náklady daného zahraničního pobytu a s ohledem celkový objem dostupných stipendijních finančních prostředků. Stipendijní podpora představuje pouze příspěvek na úhradu nákladů pobytu v zahraničí a je třeba počítat s tím, že nemusí pokrýt veškeré náklady spojené se zahraničním výzkumným pobytem.

 

Jak na to

Zahraniční oddělení PF UK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé mobility doktorandů mimo program Erasmus+ zpravidla na jaře každého roku (příp. doplňková výzva na podzim, jsou-li k dispozici další finanční prostředky). O vypsání výběrového řízení informuje Zahraniční oddělení v Aktualitách na stránkách Zahraničí na webu PF UK či na FB Zahraničního oddělení PF UK.

Příslib přijetí hostující univerzity/instituce si zajišťuje student sám.

Přihláška se podává prostřednictvím formuláře Žádost o přiznání účelového stipendia, s následujícími přílohami:

 • životopis;
 • motivační dopis s předběžným studijním plánem v rámci zahraničního pobytu, uvedením cílového zahraničního pracoviště a předběžné délky pobytu, uvedením přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též s informací o aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • předběžný příslib přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity/instituce či její knihovny (může být i v jiném jazyce, postačí emailem);
 • doporučení školitele na PF UK;
 • doložení jazykové způsobilosti (podle jazyka zahraniční mobility: certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF UK, popř. absolvováním alespoň semestrálního pobytu na zahraniční univerzitě, probíhala-li výuka v tomto jazyce).

V rámci výběrového řízení se uchazeči hodnotí na základě podaných písemných podkladů s tím, že se nevylučuje ani možnost ústního pohovoru před komisí, na který bude doktorand případně pozván. Žádosti o tuto formu zahraniční mobility se hodnotí na základě těchto kritérií:

 • přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
 • přínos pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
 • plnění studijních povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

 

Po návratu

Po návratu ze zahraničního studijního či výzkumného pobytu je doktorand povinen ve lhůtě 10 dnů odevzdat podrobnou písemnou zprávu o průběhu a výsledcích výzkumného pobytu. Způsob vynaložení stipendijních prostředků se nevyúčtovává.

TIP

Po návratu nezapomeňte svůj zahraniční studijní či výzkumný pobyt zanést do evidence doktorandských aktivit v SIS.

NABÍDKA STÁŽÍ U SOUDNÍHO DVORA EU

Soudní dvůr Evropské unie nabízí absolventům (nejen) právnických fakult každý rok omezený počet placených stáží v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie a v útvarech Soudního dvora.

Stáže v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie mají minimální délku tři měsíce a maximální délku pět měsíců. Začínají v průběhu obou níže uvedených období vždy prvního a šestnáctého dne každého měsíce. Stáže v útvarech Soudního dvora trvají pět měsíců a začínají první den prvního měsíce každého z níže uvedených období.

Stáže v útvarech Soudního dvora probíhají především na ředitelstvích pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby.

Existují dvě období stáží:

– od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 15. září),

– od 16. září do konce února v případě stáží v kabinetech a od 1. října do konce února v případě stáží v útvarech (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 15. dubna).

Stipendium činí 1 405 eur měsíčně.

Podrobné informace o této možnosti naleznete v informační brožuře SDEU zde.