SYLFF

SYLFF

Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program nadace Tokyo Foundation for Policy Research, který je určen pro financování doktorského výzkumu. Každoročně je stipendium udělováno dvěma studentům z Univerzity Karlovy. V době podání přihlášky však musí být student nejvýše ve 3. ročníku interní formy doktorského studia na PF UK.

Stipendium je poskytováno studentům doktorských programů na zpracování disertační práce. Je udělováno na rok, a to v ve výši 12.500, - USD. Na základě plnění studijního plánu může být o jeden rok prodlouženo.

Důraz se klade zejména na financování zahraničního pobytu nebo účasti na zahraničních konferencích. Délku pobytu si student volí sám a sám si jej pak i se zahraniční institucí domlouvá. Hlavní výhodou stipendia je právě volnost ve výběru zahraniční instituce i v rozsahu pobytu. Stipendium může být dále využito pro účely zahraničních konzultací, účasti na letních školách, práce na odborných článcích nebo mohou být ze stipendia hrazeny náklady na editora.

Student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na PF UK a může v rámci (PF) UK pobírat i jiná stipendia za podmínky, že bude zachována transparentnost a zamezeno dvojímu financování téže aktivity. Během doby pobírání stipendia musí student dokončit disertační práci nebo zpracovat její významnou část a realizovat zahraniční pobyt.

Výběrové řízení je dvoukolové (fakultní a univerzitní) a probíhá každoročně na jaře.  Stipendium je udělováno zpravidla od října. Žádost uchazeče musí být předložena v anglickém jazyce a musí obsahovat následující dokumenty v pdf:

Více informací o stipendiu SYLFF včetně harmonogramu naleznete na webu UK, případně na Facebooku SYLFF UK.