Harmonogram akademického roku 2022/2023

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Opatření děkana č. 4/2022,

o harmonogramu akademického roku 2022/2023 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektorky č. 10/2022, Harmonogram akademického roku 2022/2023 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1 Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2022/2023 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda.


Čl. 2 Harmonogram akademického roku 2022/2023

Pro akademický rok 2022/2023 platí tyto termíny:

   

11. 07. 2022

zahájení zapisování předmětu Úvod do studia práva

05. 09. 2022

zahájení blokové výuky předmětu Úvod do studia práva

11. 09. 2022

zaslání aktualizovaných karet předmětů akademickými pracovišti

18. 09. 2022

nahrání finálních karet předmětů a informací o předmětech do SIS

22. 09. 2022

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2022/2023 (19:00)

22. 09. 2022

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2022/2023 pro ostatní fakulty (23:00)

30. 09. 2022

zahájení hodnocení kontrol studia studenty za akademický rok 2021/2022

01. 10. 2022

zahájení akademického roku 2022/2023

01. 10. 2022

ukončení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2021/2022

01. 10. 2022

zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
(9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 03. 10. 2022)

03. 10. 2022

zahájení výuky v zimním semestru – přednášky

03. 10. 2022

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

05. 10. 2022

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

06. 10. 2022

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

09. 10. 2022

ukončení zápisu předmětů odborných právních praxí pro zimní semestr

10. 10. 2022

zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

12. 10. 2022

nahrání specializačních a profilačních modulů

15. 10. 2022

vypsání témat diplomových prací

17. 10. 2022

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

20. 10. 2022

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

20. 10. 2022

ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku

23. 10. 2022

ukončení zápisu ostatních předmětů pro zimní semestr

30. 10. 2022

ukončení dodatečného zápisu předmětů na akademických pracovištích

31. 10. 2022

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

02. – 03. 11. 2022

podzimní promoce absolventů

07. 11. 2022

zahájení přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

13. 11. 2022 konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia v zimním semestru

14. 11. 2022

ukončení vypisování zimních termínů 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

14. 11. 2022

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00

18. 11. 2022 děkanský den (zrušena výuka)

21. 11. 2022

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

21. 11. 2022

zahájení elektronického přihlašování ke kontrolám studia v zimním semestru

30. 11. 2022

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky

01. 12. 2022

ukončení hodnocení kontrol studia studenty za akademický rok 2021/2022

10. 12. 2022

konec lhůty pro vyrozumění studentů, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky

20. 12. 2022

konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

22. 12. 2022

poslední den výuky v roce 2022, ukončení výuky – semináře povinných předmětů (vyučované každý týden a 1 x za 14 dní sudý týden), povinně volitelné a volitelné předměty

23. 12. 2022

zahájení vánočních prázdnin

23. 12. 2022

zahájení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2022/2023

02. 01. 2023

konec vánočních prázdnin (první den výuky – přednášky je 03. 01. 2022)

03. – 06. 01. 2023

udělování zápočtů

08. 01. 2023

ukončení výuky – přednášky a semináře povinných předmětů (vyučované 1 x za 14 dní lichý týden)

09. 01. 2023

začátek zkouškového období

26. 01. 2023

zaslání aktualizovaných karet předmětů akademickými pracovišti

02. 02. 2023

nahrání finálních karet předmětů a informací o předmětech do SIS

06. 02. 2023

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2022/2023 (19:00)

06. 02. 2023

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2022/2023 pro ostatní fakulty (23:00)

12. 02. 2023

ukončení zkouškového období za zimní semestr 2022/2023

12. 02. 2023

ukončení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2022/2023

13. 02. 2023

první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

13. 02. 2023

zahájení výuky v letním semestru – přednášky

15. 02. 2023

nahrání specializačních a profilačních modulů

16. 02. 2023

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

19. 02. 2023

ukončení zápisu předmětů odborných právních praxí pro letní semestr

20. 02. 2023

zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

20. 02. 2023

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

23. 02. 2023

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

28. 02. 2023

konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

05.03.2023

ukončení zápisu ostatních předmětů pro letní semestr

08. – 09. 03. 2023

jarní promoce absolventů

12. 03. 2023

ukončení dodatečného zápisu předmětů na akademických pracovištích

13. 03. 2023

zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

20. 03. 2023

ukončení vypisování jarních termínů 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

06. 04. 2023

děkanský den (zrušena výuka)

12. 04. 2023

konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia v letním semestru

17. 04. 2023

zahájení elektronického přihlašování ke kontrolám studia v letním semestru

07. 05. 2023

ukončení výuky – semináře povinných předmětů (vyučované každý týden a 1 x za 14 dní sudý týden), povinně volitelné a volitelné předměty

10. 05. 2023

rektorský den (zrušena výuka)

08. – 14. 05. 2023

udělování zápočtů

14. 05. 2023

ukončení výuky – přednášky a semináře povinných předmětů (vyučované 1 x za 14 dní lichý týden)

15. 05. 2023

zahájení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2022/2023

15. 05. 2023

začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)

01. 06. 2023

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku

05. 06. 2023

zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

12. 06. 2023

ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky

27. – 28. 06. 2023

letní promoce absolventů

30. 06. 2023

ukončení první části zkouškového období za letní semestr

10. 07. 2023

začátek stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

27. 08. 2023

poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku

31. 08. 2023

konec letních prázdnin

01. 09. 2023

začátek druhé části zkouškového období za letní semestr

27. 09. 2023

ukončení druhé části zkouškového období za letní semestr

29. 09. 2023

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)

29. 09. 2023

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)

30. 09. 2023

konec akademického roku 2022/2023

 

Čl. Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2022/2023

Pro státní závěrečné zkoušky pro zimní období 2022/2023 platí tyto termíny:

a)      09. 01. – 31. 01. 2023 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,

b)      31. 01. 2023 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na jarní termín promocí.

Čl. Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2022/2023

Pro státní závěrečné zkoušky pro jarní období 2022/2023 platí tyto termíny:

a)      09. 05. – 31. 05. 2023 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,

b)      31. 05. 2023 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na letní termín promocí.

Čl. Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2022/2023

Pro státní závěrečné zkoušky pro podzimní období 2022/2023 platí tyto termíny:

a)      04. 09. – 30. 09. 2023 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,

b)      30. 09. 2023 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na podzimní termín promocí.

Čl.  Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

 

Opatření děkana č. 4/2022 naleznete zde