Harmonogram akademického roku 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Opatření děkana č. 8/2020,

o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora č. 8/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1 Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda.


Čl. 2 Harmonogram akademického roku 2020/2021

Pro akademický rok 2020/2021 platí tyto termíny:
 

   

07. 09. 2020

zahájení výuky předmětu Úvod do studia práva – bloková výuka

24. 09. 2020 zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr (19:00)
24. 09. 2020 zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr pro ostatní fakulty (23:00)

29. 09. 2020

zahájení výuky v zimním semestru – přednášky

30. 09. 2020 rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

01. 10. 2020

zahájení akademického roku 2020/2021

01. 10. 2020

zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
(9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 01. 10. 2020)

01. 10. 2020

ukončení hodnocení výuky studenty za LS 2019/2020

05. 10. 2020

zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

06. 10. 2020

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

06. 10. 2020

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

08. 10. 2020

nahrání specializačních modulů

15. 10. 2020

vypsání témat diplomových prací

19. 10. 2020

ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku

25. 10. 2020

ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr

26. 10. 2020

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech

s nesplněnými rekvizitami

29. 10. 2020

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

31. 10. 2020

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

04. – 05. 11. 2020

promoce absolventů

04. 11. 2020

Noc fakulty

05. 11. 2020

děkanský den (zrušena výuka)

09. 11. 2020

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00

09. 11. 2020

zahájení přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky[1]

16. 11. 2020

děkanský den (zrušena výuka)

16. 11. 2020

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

23. 11. 2020

ukončení vypisování zimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky2

23. 11. 2020

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru

24. 11. 2020

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v zimním semestru

25. 11. 2020

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

30. 11. 2020

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky

10. 12. 2020

konec lhůty pro vyrozumění studentů, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky

20. 12. 2020

konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

21. 12. 2020

ukončení přihlašování na zimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky

22. 12. 2020

poslední den výuky v roce 2020

23. 12. 2020

zahájení vánočních prázdnin

23. 12. 2020

zahájení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2020/2021

28. 01. 2020

ukončení přihlašování na zimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky

03. 01. 2021

konec vánočních prázdnin (první den výuky – přednášky je 04. 01. 2021)

4. – 08. 01. 2021

udělování zápočtů (neprobíhá seminární výuka)

11. 01. 2021

začátek zkouškového období

08. 02. 2021

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00

08. 02. 2021

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty 23:00

14. 02. 2021

ukončení zkouškového období za zimní semestr

15. 02. 2021

ukončení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2020/2021

15. 02. 2021

první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

15. 02. 2021

zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky

18. 02. 2021

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

22. 02. 2021

zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

23. 02. 2021

nahrání specializačních modulů

28. 02. 2021

konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

07. 03. 2021

ukončení zápisu předmětů pro letní semestr

08. 03. 2021

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

10. – 11. 03. 2021

promoce absolventů

11. 03. 2021

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

15. 03. 2021

zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

22. 03. 2021

ukončení vypisování jarních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky

01. 04. 2021

děkanský den (zrušena výuka)

07. 04. 2021

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

18. 04. 2021

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru

19. 04. 2021

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v letním semestru

26. 04. 2021

ukončení přihlašování na jarní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky2

03. 05. 2021

ukončení přihlašování na jarní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky2

09. 05. 2021

ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

12. 05. 2021

rektorský den (zrušena výuka)

16. 05. 2021

ukončení výuky – přednášky

17. 05. 2021

zahájení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2020/2021

17. 05. 2021

začátek první části zkouškového období za letní semestr (mimo státních zkoušek)

01. 06. 2021

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku

02. 06. 2021

zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

09. 06. 2021

ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky

30. 06. 2021

ukončení první části zkouškového období za letní semestr

30. 06. – 01.07. 2021

promoce absolventů

10. 07. 2021

první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

23. 08. 2021

ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky

27. 08. 2021

poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku

30. 08. 2021

ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky

31. 08. 2021

konec letních prázdnin

01. 09. 2021

začátek druhé části zkouškového období za letní semestr

24. 09. 2021

ukončení druhé části zkouškového období za letní semestr

29. 09. 2021

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)

29. 09. 2021

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)

 

Čl. 3 Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2020/2021

Pro státní závěrečné zkoušky pro zimní období 2020/2021 platí tyto termíny:
a)    07. 01. – 29. 01. 2021 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,
b)    29. 01. 2021 – poslední den pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na jarní termín promocí.

Čl. 4 Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2020/2021

Pro státní závěrečné zkoušky pro jarní období 2020/2021 platí tyto termíny:
a)    10. 05. – 31. 05. 2021 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,
b)    31. 05. 2021 – poslední den pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na letní termín promocí.

Čl. 5 Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2020/2021

Pro státní závěrečné zkoušky pro podzimní období 2020/2021 platí tyto termíny:
a)    06. 09. – 30. 09. 2021 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,
b)    30. 09. 2021 – poslední den pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na listopadový termín promocí.

Čl. 6 Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

 

Opatření děkana č. 8/2020 naleznete zde