Harmonogram ak. roku 2021/2022

Harmonogram ak. roku 2021/2022

Opatření děkana č. 5/2021,

o harmonogramu akademického roku 2021/2022 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora č. 6/2021, Harmonogram akademického roku 2021/2022 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1 Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2021/2022 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda.


Čl. 2 Harmonogram akademického roku 2021/2022

Pro akademický rok 2021/2022 platí tyto termíny:

   

27. 07. 2021

zahájení zapisování předmětu Úvod do studia práva

06. 09. 2021

zahájení blokové výuky předmětu Úvod do studia práva

23. 09. 2021

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2021/2022 (19:00)

23. 09. 2021

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2021/2022 pro ostatní fakulty (23:00)

30. 09. 2021

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

30. 09. 2021

zahájení hodnocení kontrol studia studenty za akademický rok 2020/2021

01. 10. 2021

zahájení akademického roku 2021/2022

01. 10. 2021

zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku (9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 04. 10. 2021)

01. 10. 2021

ukončení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2020/2021

04. 10. 2021

zahájení výuky v zimním semestru – přednášky

07. 10. 2021

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

08. 10. 2021

nahrání specializačních a profilačních modulů

10. 10. 2021

ukončení zápisu předmětů odborných právních praxí pro zimní semestr

11. 10. 2021

zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

11. 10. 2021

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

14. 10. 2021

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

13. 10. 2021

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

15. 10. 2021

vypsání témat diplomových prací

21. 10. 2021

ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku

24. 10. 2021

ukončení zápisu ostatních předmětů pro zimní semestr

29. 10. 2021

děkanský den (zrušena výuka)

31. 10. 2021

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

31. 10. 2021

ukončení dodatečného zápisu předmětů na akademických pracovištích

03. – 04. 11. 2021

podzimní promoce absolventů

08. 11. 2021

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00

15. 11. 2021

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

08. 11. 2021

zahájení přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

15. 11. 2021

ukončení vypisování zimních termínů 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

21. 11. 2021

konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia v zimním semestru

22. 11. 2021

zahájení elektronického přihlašování ke kontrolám studia v zimním semestru

30. 11. 2021

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky

01. 12. 2021

ukončení hodnocení kontrol studia studenty za akademický rok 2020/2021

10. 12. 2021

konec lhůty pro vyrozumění studentů, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky

20. 12. 2021

konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

22. 12. 2021

poslední den výuky v roce 2021, ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

23. 12. 2021

zahájení vánočních prázdnin

23. 12. 2021

zahájení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2021/2022

02. 01. 2022

konec vánočních prázdnin (první den výuky – přednášky je 03. 01. 2022)

03. – 07. 01. 2022

udělování zápočtů (neprobíhá seminární výuka povinných předmětů ani výuka povinně volitelných a volitelných předmětů)

09. 01. 2022

ukončení výuky – přednášky

10. 01. 2022

začátek zkouškového období

07. 02. 2022

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2021/2022 (19:00)

07. 02. 2022

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2021/2022 pro ostatní fakulty (23:00)

13. 02. 2022

ukončení zkouškového období za zimní semestr 2021/2022

13. 02. 2022

ukončení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2021/2022

14. 02. 2022

první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

14. 02. 2022

zahájení výuky v letním semestru – přednášky

17. 02. 2022

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

18. 02. 2022

nahrání specializačních a profilačních modulů

20. 02. 2022

ukončení zápisu předmětů odborných právních praxí pro letní semestr

21. 02. 2022

zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

21. 02. 2022

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

24. 02. 2022

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

28. 02. 2022

konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

06.03.2022

ukončení zápisu ostatních předmětů pro letní semestr

09. – 10. 03. 2022

jarní promoce absolventů

13. 03. 2022

ukončení dodatečného zápisu předmětů na akademických pracovištích

14. 03. 2022

zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

21. 03. 2022

ukončení vypisování jarních termínů 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

14. 04. 2022

děkanský den (zrušena výuka)

17. 04. 2022

konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia v letním semestru

18. 04. 2022

zahájení elektronického přihlašování ke kontrolám studia v letním semestru

11. 05. 2022

rektorský den (zrušena výuka)

08. 05. 2022

ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

09. – 13. 05. 2022

udělování zápočtů (neprobíhá seminární výuka povinných předmětů ani výuka povinně volitelných a volitelných předmětů)

15. 05. 2022

ukončení výuky – přednášky

15. 05. 2022

zahájení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2021/2022

16. 05. 2022

začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)

01. 06. 2022

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku

06. 06. 2022

zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky

13. 06. 2022

ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky

22. – 23. 06. 2022

letní promoce absolventů

30. 06. 2022

ukončení první části zkouškového období za letní semestr

10. 07. 2022

začátek stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

27. 08. 2022

poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku

31. 08. 2022

konec letních prázdnin

01. 09. 2022

začátek druhé části zkouškového období za letní semestr

27. 09. 2022

ukončení druhé části zkouškového období za letní semestr

29. 09. 2022

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)

29. 09. 2022

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)

30. 09. 2022

konec akademického roku 2021/2022

Čl. 3 Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2021/2022

Pro státní závěrečné zkoušky pro zimní období 2021/2022 platí tyto termíny:
a) 06. 01. – 31. 01. 2022 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,
b) 31. 01. 2022 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na jarní termín promocí.

Čl. 4 Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2021/2022

Pro státní závěrečné zkoušky pro jarní období 2021/2022 platí tyto termíny:
a) 09. 05. – 31. 05. 2022 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,
b) 31. 05. 2022 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na letní termín promocí.

Čl. 5 Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2021/2022

Pro státní závěrečné zkoušky pro podzimní období 2021/2022 platí tyto termíny:
a) 05. 09. – 30. 09. 2022 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,
b) 30. 09. 2022 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na podzimní termín promocí.

Čl. 6 Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

 

Opatření děkana č. 5/2021 naleznete zde